- 2 - Wij zijn van mening dat, hoewel het hier om een grote vestiging gaat, bij het ontwikkelen van een bouw- en inrichtingsplan voor het betreffende terrein, mits dit geschiedt met inachtneming van de in de Nota opgenomen Randvoorwaarden en Richtlijnen, kan worden tegemoetgekomen aan de bedoelin gen van het bestemmingsplan. De wat forsere kantoorbebouwing die een aan trekkelijk stedebouwkundig accent kunnen vormen aan de invalspoort van de wijk is op voldoende afstand van de woningen gedacht. Tussen de buurt- ontsluitingsweg en de bedrijfsbebouwing dient een groenstrook te worden aangelegd. Voorts geldt hier dat de bedrijfsbebouwing zich voor wat betreft massa en gevelgeleding moet verdragen met de woonbebouwing aan de overzijde van de weg. Aan buitenopslag van kabels e.d. is niet of nauwelijks behoef te. De bedrijfsactiviteiten van het P.E.B. zullen niet van dien aard zijn, dat hinder voor de omgeving kan worden veroorzaakt. Van onevenredige ver keersdruk op de buurtontsluitingsweg zal geen sprake zijn, nu de hoofdin gang van de P.E.B.-bebouwing is gedacht zo dicht mogelijk bij de kruising met de wijkontsluitingsweg. Ten aanzien van de genoemde grondprijs merken wij nog het volgende op. Wij hebben aan de Commissie voor het Grondbedrijf een nadere toelich ting voorgelegd met betrekking tot de bepaling van de grondprijs van 125,(excl. B.T.W.) per m2. De commissie zal terzake op 21 januari a.s, worden gehoord. Resumerende stellen wij U voor: a. in te stemmen met de vestiging van kantoor- en bedrijfsbebouwing voor het P.E.B. in het bedrijvengebied van Camminghaburen-Zuid, mits dit ge- - schiedt met inachtneming van de Randvoorwaarden en Richtlijnen, opge nomen in de aan de Commissies voor de Ruimtelijke Ordening en het Grond bedrijf uitgebrachte nota; b. ons college te machtigen de provincie Friesland een grondaanbieding voor het betreffende terrein te doen voor een grondprijs van 125» (excl. B.T.W.) per m2; _c. een voorbereidingsbesluitals bedoeld in artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening te nemen, één en ander overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit. Drie leden van het College (de wethouders ten Brug, de Vries en de Pree) behouden zich hun standpunt voor. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris. No. 734 DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 17 januari 1980 (Bijlage nr. 40); BESLUIT: a. in te stemmen met de vestiging van kantoor- en bedrijfsbebouwing voor het Provinciaal Electriciteitsbedrijf in Friesland op een gedeelte van het gebied dat in het globale bestemmingsplan "Camminghaburen" is aangewezen voor bedrijfsdoeleinden, mits het inrichtings- en bouwplan overeenstemt met stedebouwkundige voorschriften welke zijn gebaseerd op de Randvoorwaarden en Richtlijnen, opgenomen in de Nota van Burge meester en Wethouders van 20 november 1979» uitgebracht aan de Commis sies voor de Ruimtelijke Ordening en het Grondbedrijf; b. Burgemeester en Wethouders te machtigen de provincie Friesland een grondaanbieding voor het betreffende terrein (groot circa 4>5 da) te doen voor een grondprijs van 125»(excl. B.T.W.) per m2; c_. voor het betreffende gebied, nader aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening nr. 19—7Seen voorbereidingsbesluit, als bedoeld in artikel 21, leden 1 en 4» van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, te nemen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 118