- 2 - b. verkoop van het perceel met opstal, Leeuwerikstraat 10 (voormalige W.C. van Munster- school) met uitzondering van het gymnastieklokaal c.a. met ondergrond dat deel uitmaakt van het perceel met opstal aan de Be stuursschool Fries land "L. Rasterhoff-school" en tot het beschikbaar stellen van een krediet van 10.000, voor het treffen van voorzie ningen aan het gemeentelijke gymnastieklokaal c. vaststelling van het bestem mingsplan "1e gedeeltelijke herziening "De Magere Weide"; d. het aan de invalidensportver- eniging "D.O.V."; 1verlenen van toestemming op het sportpark "Kalver- dijkje" een clubhuis te bouwen; 2. verlenen van het recht van opstal op de voor de bouw van het onder 1genoemde clubhuis op het sportpark "Kalverdijkje" gelegen, be nodigde grond; 3. verlenen van een bijdrage k fonds perdu, groot 60.000, III. de raadsbesluiten van 7 januari 1980 tot a. verkoop van eerder in erfpacht uitgegeven percelen grond aan diverse erfpachters; b. verkoop van de eerder in erf pacht uitgegeven percelen grond V.d. Helststraat 24, Nic. Maes- straat 14Franklinstraat 9 en Honthorststraat 28, aan resp. Y. Alkema, E.F. Reidsma, C. Troost en A. Veldman; c. verkoop van een in het bestem mingsplan "Huizum-Lorp" gelegen perceel bouwterrein, aan J. Mulder te Goutum; d. verkoop van een ten noorden van de Harlingertrekweg gelegen per ceel grond aan de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond A.N.W. B. te 1s-Gravenhage; everkoop van de ten zuiden van de woningen Zwenkgras 22, 24 en 26 gelegen perceeltjes grond en van het ten noorden van de woning Fioringras 64 gelegen perceeltje grond aan resp. W. Boersma, J. Sangers, K. Reitsma en P.H. Hilarides; - 3 - f S' h. IV. de verkoop van een aan het erf van het pand Mannagras 25 grenzend perceelsgedeelte aan H. Hofman; verkoop van een in het bestem mingsplangebied "Hemrik" gelegen perceel industrieterrein aan de Stichting Bedrijfsgebouwen Leeuwarden; verkoop van een in het bestem mingsplangebied "Hemrik'1 gelegen perceel industrieterrein aan N.R.F. Holding B.V. te Mill; verkoop van een in het ontwerp- uitwerkingsplan "Camminghaburen- Haven-Noord" gelegen perceel bouwterrein aan J.W. Volkers; verkoop van een in het ontwerp- uitwerkingsplan "Camminghaburen- deelgebied I" gelegen perceel bouwterrein aan Friso Meijerink te Zwolle; raadsbesluiten van 28 januari 1980 tot a. aankoop van drie aan de Boksumer- dyk onder Goutum gelegen percelen weiland van J. Hiemstra te Goutum; b. aankoop van een noord-oostelijk gedeelte van het aan het Mearster- paed/tekkumerweg te Lekkum gelegen perceel grond van Sj. B. van der Wijk te Lekkum; c. aankoop van het erfpachtsrecht van een perceel grond met de daarop ge stichte opstal c.a., Borniastraat 19 van mevrouw M.C. Fennema-Munk; d. verkoop van eerder in erfpacht uitgegeven percelen grond aan di verse erfpachters; e. 1. het verlenen van een bijdrage k fonds perdu, groot 32.000, aan Mixed Hockeyclub "Leeuwar den" 2. het stellen van de gemeente tot borg ten behoeve van de Coöp. Ver. Friesland Bank te Leeuwarden tot zekerheid van de nakoming van al de verplichtingen, voort vloeiende uit een door de Mixed Hockeyclub "Leeuwarden" met ge noemde bank te sluiten overeen komst van geldlening ten belope van 64.OOO, 3. het aangaan van een overeenkomst met de Mixed Hockeyclub "Leeuwar den" ten aanzien van de te ver lenen garantie;

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 11