Pré-advies met betrekking tot de brief van het actiecomité "Yeilig Fietsen" inzake voorzieningen ten behoeve van het fietsverkeer Bijlage no. 42. Leeuwarden, 17 januari 1980. Aan de Gemeenteraad. Op 7 januari 1980 hebt II om pré-advies in onze handen gesteld de brief van 20 november 1979 van het Actiecomité "Veilig Fietsen", alhier. Het comité dringt met klem aan om op korte termijn maatregelen te nemen ter verbetering van de verkeersveiligheid voor fietsers met name op Hoeksterend, Vrouwenpoortsbrug en Zuiderplein. Verzocht wordt data te noemen waarop deze maatregelen zullen worden genomen. Mede naar aanleiding van reeds eerder door onder meer briefschrijvers ingediende knelpunten is inmiddels een lijst opgesteld van op korte ter mijn te treffen voorzieningen ten behoeve van het fietsverkeer. Deze lijst wordt momenteel nader uitgewerkt. Enkele van deze voorzieningen zijn nogal omvangrijk. Hiertoe behoort onder meer een tijdelijke aanpas sing van het Zuiderplein. Om deze reden is het niet mogelijk data te noemen waarop de voorzieningen zullen zijn uitgevoerd. Wij gaan echter er van uit, dat een deel daarvan in dit jaar zal worden gerealiseerd. De situaties op het Hoeksterend en op de Vrouwenpoortsbrug zijn naar onze mening niet met eenvoudige maatregelen te verbeteren. Voor wat betreft het Hoeksterend zal eerst de studie van het bureau Dwars, Heederik en Verhey moeten worden afgewacht. Deze zal in het begin van dit jaar gereedkomen. Wij stellen IJ voor met het vorenstaande in te stemmen en adressanten in deze zin te berichten. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden J.S. Brandsma Burgemeester W.J.G. Reumer Secretaris

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 120