Overdracht van activa en passiva ten behoeve van de stadsvernieuwing van het Woningbedrijf en de Algemene Dienst naar de Dienst Stadsontwikkeling. 3ijlage nr. 44 Leeuwarden, 17 januari 1980. Aan de Gemeenteraad. Zoals wij U in de Memorie van Antwoord bij het beleidsplan 1979-1983 mededeelden heeft een ambtelijke werkgroep ons geadviseerd omtrent een nieuwe financiële aanpak van de stadsvernieuwing. De rapporten van de werkgroep zijn te Uwer kennis gebracht. De aanbevelingen van de ambtelij ke werkgroep, waarmee wij ons konden verenigen, hebben wij doen opnemen in de cijferramingen met ingang van het beleidsplan 1979-1983» Verder deelden wij U bij de beantwoording van de bedoelde vragen mede, dat nader onderzocht zou worden welk organisatie-onderdeel van de Dienst Stadsontwikkeling met de administratie van de stadsvernieuwing zou worden belast. Wij zijn tot de conclusie gekomen, dat deze bij het Grondbedrijf van de Dienst Stadsontwikkeling dient te worden ondergebracht, aangezien de financiële opzetten van stadsvernieuwingsplannen en de finan ciële administratie hiervan veel overeenkomst vertonen met de exploitatie-op zetten en financiële administratie van stadsuitbreidingsplannen, Bij het ontwerpen van de begroting van de Dienst Stadsontwikkeling voor 1980 is hiermee rekening gehou den. Momenteel wordt gewerkt aan de actualisering van de totale financi ële opzet door aanpassing en detaillering van de exploitatie-opzetten van de diverse stadsvernieuwingsplannen en wordt nagegaan in hoeverre de fi nanciële planning en de meer technische aspecten van de planning goed op elkaar afgestemd kunnen worden. Wij verwachten U hieromtrent in het eerste halfjaar van 1980 nader te kunnen informeren. Door het onderbrengen van de financiële administratie van de stads vernieuwing bij de afdeling Grondbedrijf van de Dienst Stadsontwikkeling dienen de volgende overboekingen te worden gerealiseerd: I. het inbrengen van de door de gemeente ten laste van de begrotingen van het Woningbedrijf voor stadsvernieuwing aangekochte panden bij het Grondbedrijf van de Dienst Stadsontwikkeling voor een bedrag van 22.472.205,20; II. het overbrengen van de in 1978 en 1979 van de op de begrotingen van het Woningbedrijf voor 1978 en 1979 geraamde kredieten voor de aan koop van voor stadsvernieuwing bestemde panden, waarmee een bedrag gemoeid is van 4»857»950,naar de begrotingen voor 1978 en 1979 van de Dienst Stadsontwikkeling; III. het overbrengen van de op de begrotingen van het Woningbedrijf voor 1978 en 1979 geraamde subsidies van het Rijk in de kosten van aankoop van voor stadsvernieuwing bestemde woningen, alsmede de geraamde op brengsten wegens verkochte aanvankelijk voor de stadsvernieuwing ge kochte panden van respectievelijk 2.502.200,en 388.400,naar de begrotingen voor 1978 en 1979 van de Dienst Stadsontwikkeling; IV. het inbrengen bij het Grondbedrijf van de Dienst Stadsontwikkeling van de boekwaarden van de door de algemene dienst ten behoeve van de stadsvernieuwing gedane investeringen per 1 januari 1979 van 1.067.590,38;

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 123