DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; - 2 - T. het inbrengen bij het Grondbedrijf van de Dienst Stadsontwikkeling van de bij de algemene dienst per 1 januari 1979 gevormde reserves en fondsen ten behoeve van de stadsvernieuwing van 14.074»2é196. Voor specificaties van vermelde bedragen verwijzen wij U naar de ter inzage gelegde overzichten. Wij delen U tenslotte mede, dat zolang de voor stadsvernieuwing aan gekochte panden nog niet zijn afgebroken deze voor rekening van de Dienst Stadsontwikkeling in beheer en onderhoud zijn bij het WoningbedrijfOok de huur wordt door het Woningbedrijf geïnd. Wij zijn tot deze beslissing gekomen, omdat het Woningbedrijf voor het verrichten van deze werkzaam heden het best geëquipeerd is. Wij stellen U voor te besluiten overeenkomstig het hierbij gevoegde ontwerp. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris. Nr. 738. Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 17 januari 1980 (bijlage nr. 44); BESLUIT I. in te brengen bij het Grondbedrijf van de Dienst Stadsontwikkeling de ten laste van de begrotingen van het Woningbedrijf voor stadsver nieuwing aangekochte panden voor een bedrag van 22.472.205,20, waarvan betrekking heeft op aangekochte eigendommen tot en met 1977 18O6593574 en °P aangekochte eigendommen in 1978 en 1979 4.406.269,46; II. over te brengen van de op de begrotingen van het Woningbedrijf voor 1978 en 1979 geraamde kredieten voor de aankoop van voor stadsver nieuwing bestemde panden, waarmee een bedrag gemoeid is van 4.857.950,naar de begrotingen voor 1978 en 1979 van de Dienst Stadsontwikkeling; III. over te brengen van de op de begrotingen van het Woningbedrijf voor 1978 en 1979 geraamde subsidies van het Rijk in de kosten van aan koop van voor stadsvernieuwing bestemde woningen, alsmede geraamde opbrengsten wegens verkochte aanvankelijk voor stadsvernieuwing ge kochte panden van respectievelijk 2.502.200,en 388.400, naar de begrotingen voor 1978 en 1979 van de Dienst Stadsontwikkeling; IT. in te brengen bij het Grondbedrijf van de Dienst Stadsontwikkeling van de boekwaarden van de door de algemene dienst ten behoeve van de stadsvernieuwing gedane investeringen per 1 januari 1979 van 1.067.590,38; V. in te brengen bij het Grondbedrijf van de Dienst Stadsontwikkeling van de bij de algemene dienst per 1 januari 1979 gevormde reserves en fondsen ten behoeve van de stadsvernieuwing van 14-074-261,96; TI. de gemeentebegrotingen en de begrotingen van de Dienst Stadsontwikke ling en van het Woningbedrijf voor de dienstjaren 1978 en 1979 in verband met het vorenstaande te wijzigen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Toorzitter. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 124