Ontwikkelingen met betrekking tot de bebouwing in de Landbuurt. Bijlage nr. 45. Leeuwarden, 17 januari 1980. Aan de Gemeenteraad. Bij onze raadsbrief van 15 juni 1978 (bijlage nr. 249) hebben wij IJ geinformeerd omtrent de bouwplannen van de Vereniging voor Volkshuisves ting in de Landbuurt. In Uw vergadering van 26 juni 1978 besloot U in te stemmen met het voor dit gebied opgestelde stedebouwkundige programma, inclusief de eis van 25 extra parkeerplaatsen ten behoeve van het omliggende gedeelte van de Vogelwijk. Voorts hebt U besloten genoemde vereniging de door haar ten behoeve van het zo genaamde Eokus-projekt gemaakte plankosten van plm. 47.000,te vergoeden, teneinde deze kosten niet te laten drukken op het nieuwe woningbouwplan. Ten aanzien van de ontwikkeling van het onderhavige bouwplan kunnen wij U thans het volgende mededelen. In mei 1979 heeft de Vereniging voor Volkshuisvesting verzocht het plan zodanig te mogen ontwikkelen, dat 60 parkeerplaatsen ondergronds zou den worden gerealiseerd. Wij hebben verklaard daar in beginsel geen be zwaar tegen te hebben, mits de financiële consequenties van deze planopzet niet ten laste van de gemeente zouden worden gebracht. Wij merken hierbij op, dat de gemeente reeds 100.000,van de grondkosten voor haar reke ning heeft genomen, alsmede de hiervoor genoemde plankosten ten bedrage van 47.000, Op 5 november j.l. is het bouwplan in de Commissie voor de Ruimtelijke Ordening besproken en positief beoordeeld. Het plan voldeed in grote lij nen aan het stedebouwkundige programma. Er werd echter door de architekt medegedeeld, dat het in de gesubsidieerde sector financieel wellicht niet haalbaar zou zijn. Be Commissie was van mening, dat toch getracht moest worden het plan in de sociale sfeer te realiseren. Mocht aangetoond worden, dat dit deson danks niet haalbaar is, dan kon zij akkoord gaan met een verschuiving van het bouwplan naar de vrije sector woningen, echter met dien verstande, dat in elk geval 20 bejaardenwoningen moesten worden gerealiseerd. Be te bou wen gezinswoningen mochten echter niet boven het niveau van "aangeklede" woningwetwoningen uitgaan. Baar wij ons konden vinden in deze mening hebben wij bij brief van 13 december 1979 he Vereniging voor Volkshuisvesting bericht, dat indien rea lisering van woningbouw in de gesubsidieerde sector niet mogelijk zou zijn, wij bereid waren de Gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met een ver schuiving naar de bovenbedoelde vrije sectorbouw met 20 bejaardenwoningen. Als reactie hierop deelt de Vereniging voor Volkshuisvesting bij brief van 28 december j.l. mede, gezien de kosten en de benodigde tijd, niet be reid te zijn een onderzoek te laten instellen naar de financiële haalbaar heid van een woningprogramma zoals de gemeente dat voorstaat. Zij verwacht namelijk dat het onderzoek toch negatief zal uitvallen. Evenmin is zij be reid woningbouw in de vrije sector te realiseren» Genoemde vereniging zou daarentegen liever een onderzoek willen instellen naar de realiseringsmo gelijkheden van een bouwprogramma, bestaande uit meer dan 20 bejaardenwo ningen in combinatie met woningen ten behoeve van één- en tweepersoons huishoudingen. Be kosten van een dergelijk onderzoek zouden voor rekening moeten komen van de stuurgroep Huisvesting alleenstaanden en tweepersoons huishoudens Mocht de gemeente niet bereid zijn deze kosten voor haar rekening te nemen, dan meent de Vereniging voor Volkshuisvesting te moeten afzien van het woningbouwprojekt in de Landbuurt.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 125