Met betrekking tot deze brief merken wij het volgende op. Wij betreu ren het ten zeerste, dat thans plm. 1-g- jaar ïi£ bovengenoemde raadsuitspraak van 26 juni 1978 door de Vereniging voor Volkshuisvesting nog geen bouwplan is ontwikkeld, dat past binnen de beleidsuitgangspunten voor dit gebied. Wij menen aan het verzoek van de Vereniging voor Volkshuisvesting niet te moeten voldoen, doch zo spoedig mogelijk in overleg met de Federatie van Leeuwarder woning-corporaties een andere opdrachtgever te zoeken voor het verwezenlijken van woningbouwplannen in de Landbuurt op basis van de be leidsuitgangspunten, waarmee U op 26 juni 1978 hebt ingestemd. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden J.S. Brandsma, Burgemeester, WoJoG. Reumer, Secretaris. Aanvaarding van een schenking. Bijlage nr. 46. Leeuwarden, 17 januari 1980. Aan de Gemeenteraad. Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Coöperatieve Rabo bank Leeuwarden W.A. in 1979 heeft deze instelling een bronzen beeldje, voorstellende een karnende vrouw, aan de gemeente Leeuwarden ten geschen ke aangeboden. Het beeldje is vervaardigd door de Gelderse kunstenaar Jits Bakker. Door de directie van de Coöperatieve Rabobank Leeuwarden W.A. is de wens uitgesproken het beeldje te plaatsen op het plein aan de noordweste lijke zijde van de Waag. Wij kunnen ons met deze plaats verenigen. De voor rekening van de gemeente komende kosten van het maken van de sokkel en het plaatsen daarvan, alsmede het bevestigen van het beeldje daarop, bedragen 2.500,inclusief B.T.W. Deze kosten kunnen worden ge dekt ten laste van het Fonds voor Stadsverfraaiing. Onder de mededeling, dat de Commissie voor de Monumentale Kunst van de Culturele Raad zich met ons voorstel kan verenigen, stellen wij U voor, onder dankzegging tot aanvaarding van deze schenking te besluiten een en ander overeenkomstig bijgevoegd concept-besluit. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris. - 2 -

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 126