DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Nr. 741. Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 17 januari 1980 (bijlage nr. 48); BESLUIT: de door de Coöperatieve Rabobank Leeuwarden W.A. aan de gemeente gedane schenking in de vorm van een bronzen beeldje, voorstellende een karnende vrouw, welk beeldje een plaats dient te krijgen bij de Waag, onder dank zegging aan de schenkster te aanvaarden. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. Preadvies omtrent het verzoek van de Vereniging bewoners Emmakade om maatregelen te nemen teneinde de hinder van verkeer op de Emmakade te beperken. Bijlage no. 47. Leeuwarden, 17 januari 1980. Aan de gemeenteraad. In Uw vergadering van 27 augustus j.l. hebben wij een preadvies aan de orde gesteld inzake het verzoek van de Vereniging bewoners Emmakade om maatregelen te nemen teneinde de hinder van verkeer op de Emmakade te beperken. Bij de behandeling van dit preadvies (bijl.nr351 zijn suggesties naar voren gebracht betreffende het wijzigen van de verkeerscirculatie in het betreffende gebied. Verder hebben enkele leden een motie ingediend, waarin bepleit wordt om de Emmakade Z.Z. en de Willem Lodewijkstraat vanaf de rondweg en dus in westelijke richting gesloten te verklaren voor vrachtverkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer. Besloten werd om zowel het preadvies, waarnaar wij kortheidshalve verwijzen, als deze motie aan te houden. Wij hebben, met inachtneming van hetgeen in Uw vergadering naar voren is gebracht, deze kwestie opnieuw aan de Verkeerscommissie voorgelegd. Bij de behandeling hiervan zijn verder nog enkele brieven van bewoners van de Emmakade N.Z. en de Vredeman de Vriesstraat, eveneens over de verkeerssituatie in dit gebied, in de discussie betrokken. Tot deze brieven behoort onder meer een aan U gerichte brief van de voorzitter van de Vereniging bewoners Emmakade van 23 augustus 1979» De verslagen van de betreffende commissievergaderingen zijn bij de stukken ter inzage gelegd. Naar onze mening kan de onderhavige verkeersproblematiek als volgt worden benaderd: a. Zowel de Emmakade N.Z. als de Emmakade Z.Z. dienen in westelijke richting gesloten te worden verklaard voor vrachtauto's; hiertoe hebben wij inmiddels besloten. Belanghebbenden kunnen uiteraard een ontheffing van het verbod verkrijgen ten behoeve van de be reikbaarheid van aanliggende percelen. b. De onder a genoemde maatregelen zullen voor de Maria Louisastraat naar verwachting geen verkeerstoename tot gevolg hebben. In deze straat zal namelijk geen vrachtverkeer komen, omdat dit verkeer bij de Emmakade Z.Z. niet meer linksaf kan slaan. c. Het is ons inziens niet nodig de Willem Lodewijkstraat (in weste lijke richting) af te sluiten voor vrachtverkeer. Voor een derge lijke maatregel bestaat vanuit verkeerstechnisch oogpunt geen noodzaak. In dit verband is het verder van belang, dat de voorrangsregeling op het Zuiderplein een dezer dagen is gewijzigd. Het verkeer vanaf de Zuidergrachtswal moet thans voorrang verlenen aan het verkeer van en naar de Wirdumerpoortsbrug. Door deze maatregel is het passeren van dit plein voor het verkeer, dat vanaf het oostelijk ge deelte van de rondweg via het Zuiderplein naar het westen van de stad wil rijden, minder aantrekkelijk geworden. Dit verkeer zal dan ook eerder een keuze maken voor het volgen van de rondweg. Vorenstaande maatregel zal naar ons oordeel ook een beperkende invloed hebben op het verkeer in het gedeelte Achter de Hoven, tussen de Maria Louisastraat en de Zuidergrachtswal.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 127