- 2 - Indien onverhoopt mocht blijken, dat vanaf de Willem Lodewijkstraat evenwel toch nog veel vrachtverkeer gebruik maakt van de route via Achter de Hoven, dan kan alsnog tot een geslotenverklaring voor vracht verkeer van laatstgenoemde straat worden besloten. Voor wat betreft de Vredeman de Vriesstraat en de Emmakade N.Z. merken wij verder nog op, dat deze straten niet meer gebruikt worden door de busdienst naar Drachten. De route van deze sneldienst leidt thans reeds langs het Vliet. Een verdergaande afsluiting van de Emmakade N.Z. dan hierboven is aangegeven, het afsluiten van de Vredeman de Vriesstraat (tussen de Alma Tademastraat en de Emmakade N.Z.), alsmede het doortrekken van de trottoirs van de rondweg nabij de kruisingen met de Emmakade N.Z. en Z.Z., zijn maatregelen die wij op dit moment niet overwegen. Wij stellen ons voor deze verzoeken te betrekken in het pakket van maatregelen dat te zijner tijd voor het gehele gebied Schil-Oost moet worden genomen. Tenslotte delen wij IJ mede, dat hetgeen in meergenoemd preadvies is gesteld ten aanzien van de plaatsing van een verkeerslichteninstal latie op de kruising rondweg-Willem Lodewijkstraat gehandhaafd blijft, met dien verstande evenwel dat het tijdstip van gereedkomen van het verkeerskundig ontwerp voor de reconstructie van de rondweg tussen het Vliet en de Tijnjedijk enige vertraging heeft opgelopen. Wij stellen U voor de brieven van de Vereniging bewoners Emmakade d.d. 4 april 1979 en 4 december 1979 en van de voorzitter van deze vereniging d.d. 23 augustus 1979 in bovenstaande zin te beantwoorden. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris. Het verlenen van medewerking voor het stichten van een rooms katholieke kleuterschool in de wijk Camminghaburen. Bijlagenr. 48 Leeuwarden, 17 januari 1980. Aan de Gemeenteraad. Het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Leeuwarden, geves tigd te Leeuwarden, verzoekt bij brief van 9 november 1979» om medewer king voor het stichten van een kleuterschool in de nieuwe wijk Cammingha buren. Genoemd bestuur baseert zijn aanvraag op de in paragraaf 352van het door U op 19 december 1977 vastgestelde bestemmingsplan Camminghaburen ten behoeve van het onderwijs opgenomen gegevens. Uitgaande van een capa citeit van ca. 4500 woningen, een op basis van een gemiddelde woningbezetting van 2,75 berekend aantal van 8 kleuters per 100 woningen en een belangstel lingspercentage voor het rooms katholiek onderwijs van 10, zal volgens opgave van het schoolbestuur aan 37 kleuters onderdak moeten worden gebo— den. In het te stichten schoolgebouw, dat zal worden gesitueerd in de op kaart 10 van het bovengenoemde bestemmingsplan aangegeven centrumlokatie voor bijzondere scholen, zal op basis van een klassegemiddelde van 25, be hoefte zijn aan twee werklokalen, een speellokaal en de noodzakelijke neven- ruimt en. Bij het verzoek om medewerking zijn geen lijsten gevoegd met de hand tekeningen van de ouders en de namen van kinderen die de te stichten school zullen bezoeken. Weliswaar eist de Kleuteronderwijswet, dat bij aanvragen om medewerking voor schoolstichting een verklaring is gevoegd, waaruit blijkt, dat de te stichten school door een bepaald minimum-aantal kleuters zal worden bezocht, doch blijkens de ter zake bestaande jurisprudentie be hoeft deze verklaring niet in alle gevallen een van handtekeningen van ouders voorzien stuk te zijn. In bepaalde gevallen kan ook met een verkla ring van het schoolbestuur genoegen worden genomen. In de onderhavige si tuatie achten wij daartoe alleszins aanleiding. De te stichten school zal blijkens de krachtens artikel 51, eerste lid, sub a van de Kleuteronderwijswet, bij het verzoek om medewerking ge voegde verklaring bij de opening (de vermoedelijke openingsdatum is ge steld op 1 augustus 1981in plaats van door het wettelijk vereiste mini- mum-aantal kleuters (éo) in elk geval worden bezocht door het door de Kroon op verzoek van het schoolbestuur bij K.B. van 7 mei 1979» 8 vastgestelde minimum-aantal van 30 kleuters in de leeftijd van vier tot zes jaar. Aangezien het verzoek om medewerking ook overigens voldoet aan de wettelijke vereisten dient naar onze mening de gevraagde medewerking te worden verleend. Onder de mededeling, dat de Commissie voor het Onderwijs schrifte lijk over dit voorstel is gehoord, stellen wij U voor te besluiten over eenkomstig het bijgevoegde ontwerp-besluit. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 128