- 4 - F. Brief van 12 februari 1980 van het bestuur van de Vereniging voor Protestants Christelijk Basis onderwijs te Leeuwarden, inhoudende intrekking van het verzoek van 1 februari 1980. G. Brief van 14 februari 1980 van het dagelijks bestuur van de Regio Friesland Noord inzake goedkeuring Gedeputeerde Staten tot instelling D.G.D. c.a. Voorgesteld wordt deze berichten en deze brieven voor kennisge ving aan te nemen. H. Brief van januari 1980 van de Stich ting Overkoepeling Nederlandse Mu ziek Organisaties te Bavel inzake subsidieaanbeveling inzake de gemeen telijke subsidieverlening aan muziek verenigingen, ingekomen op 8 februari 1980. Bij de instelling van de Veror dening Subsidiëring Amateur istische Kunstbeoefening in 1975» is in principe rekening gehouden met de subsidiestruc tuur zoals die wordt geadvi seerd door de Stichting Overkoe peling Nederlandse Muziek Orga nisaties. Op verschillende pun ten is de gemeentelijke veror dening toegespitst op de plaat selijke situatie. In de praktijk is gebleken dat de gemeentelijke verordening goed functioneert en voldoende tegemoet komt aan specifieke situaties binnen de sector amateuristische kunstbeoefening, Voorgesteld wordt deze aanbeve ling voor kennisgeving aan te nemen. I. Verzoeken van: a. het bestuur van de Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs Leeuwarden om medewerking voor: 1het treffen van brandpreven tievoorzieningen ten behoeve van de Willem Lodewijkschool 2. het treffen van voorzieningen in verband met geluidsover last ten behoeve van de Wil lem Lodewijkschool b. het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Leeuwarden om medewerking voor: 1het aanschaffen en nieuw meubi lair ten behoeve van Marije's kleuterhof 2. het aanschaffen van buitenspel materiaal ten behoeve van de St. Elisabeth Kleuterschool. - 5 - c. het bestuur van de Leeuwarder Voorgesteld wordt deze verzoeken Schoolvereniging om medewer- in handen te stellen van Burge— king voor het aanschaffen van meester en Wethouders om pre- rubbertegels onder de schommels advies, op het speelterrein van de kleuterschool "Be Beukeboom". J. Brief van 14 februari 1980 van Voorgesteld wordt deze brief te de Wijkkern Willem Sprenger be- betrekken bij de studie over de treffende afkopen erfpacht. erfpachtsbepalingen welke binnen kort in de Raad aan de orde zal worden gesteld.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 12