- 2 - Onder mededeling, dat de Commissie voor het Onderwijs hierover schriftelijk is gehoord, stellen wij U voor te hesluiten overeenkom stig bijgevoegd ontwerp-besluit Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris. Kr. 817. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 17 januari 1980 (bijlage nr. 50); gelet op de artikelen 64 tot en met 76 van de Wet op het voortge zet onderwijs; mede gelet op de Gemeenschappelijke regeling ter behartiging van de belangen van het gemeentelijk voortgezet onderwijs; BESLUIT 1. de Minister van Onderwijs en Wetenschappen te verzoeken in het plan van scholen, bedoeld in artikel 65, eerste lid van de Wet op het voortgezet onderwijs, op te nemen een gemeentelijke avondschool voor lager beroepsonderwijs, en deze school voor bekostiging uit 's Rijks kas in aanmerking te brengen met ingang van 1 augustus 1982; 2. de oprichting van deze school te bevorderen met ingang van de datum, waarop deze school voor bekostiging uits Rijks kas in aanmerking zal worden gebracht; 3. een afschrift van dit besluit te zenden aan het Centraal Orgaan voor het Gemeentelijk Voortgezet Onderwijs, de Regionale Commissie Fries land Gemeentelijk Voortgezet Onderwijs en de Planningscommissie voor het Voortgezet Onderwijs te Leeuwarden. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 131