Mededelingen voor de Raadsvergadering van 31 maart 1980. Ingekomen zijn: A. Berichten van geen bezwaar van Gede puteerde Staten van Friesland betref fende de raadsbesluiten van 7 januari 1980 tot a. toekenning van een uitkering-ineens aan daarvoor in aanmerking komende ambtenaren; b. vaststelling van een Verordening tot wijziging van het Algemeen Ambtena renreglement c. vaststelling van een Verordening tot wijziging van de Verordening regelen de het toekennen van een tegemoetko ming in bovenmatige ziektekosten aan enkele groepen van IZ,A.-deelnemers B. Berichten van goedkeuring van Gedepu teerde Staten van Friesland betreffende: I. het raadsbesluit van 17 september 1979 tot het afstaan in erfpacht van een in het bestemmingsplangebied "Hemrik" ge legen perceel grond aan J. Geertsma te Wartena en W. Geertsma, als vennoten van de te Leeuwarden gevestigd ven nootschap onder firma "Bootcentrum Geertsma" II. de raadsbesluiten van 10 december 1979 tot a. aankoop van aan de Dokkumertrekweg en aan de Krijn v.d. Helmstraat 14 en 16 gelegen percelen grond met opstallen en een aan de Krijn v.d. Helmstraat gelegen perceel grond en tot verkoop van een in het be stemmingsplangebied "Hemrik" aan de Uranusweg/Saturnusweg gelegen bouw rijp perceel industrieterrein van en aan R.S. Timmermans; b. aankoop van de percelen met opstal len Willemskade 42 en 44 en Arends straat 2 van mevrouw S.A.C. Wever- Buisman; c. aankoop van de percelen met opstal len Willemskade 38 en 40 en Arends straat 4 en 6 van de B.V. Beheer van de Commanditaire Vennootschap R. Buisman; d. verkoop van een in het ontwerp- uitwerkingsplan "Camminghaburen- deelgebied I" gelegen perceel bouw terrein aan Adema's Bouwbedrijf B.V. e. het wijzigen van de grondwaarden van diverse erfpachtspercelen;

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 13