- 2 - f. 1. het stellen van de gemeente tot borg ten behoeve van de Stichting Akzo Pensioenfonds tot zekerheid van de nakoming van al de verplichtingen, voortvloeiende uit een door de N.V. Stadsherstel Leeuwar den met genoemde stichting te sluiten overeenkomst van geld lening ten belope van oorspron kelijk 1.230.825,en oplo pend tot 2.425.835, 2het aangaan van een overeen komst met de N.V. Stadsherstel ten aanzien van de te verlenen garantie; III. het raadsbesluit van 7 januari 1980 tot aankoop van de percelen met op stallen Tuinen 64 en 66 van W.Y. Eisma IV. de raadsbesluiten van 28 januari 1980 tot a. aankoop van het perceel met opstal Voorstreek 106, alsmede een aan grenzend perceeltje grond aan de Wijde Steeg van de Stichting Jeugd- en Jongerencentrum "'t Vliet" en het beschikbaar stellen van een krediet van totaal 206.600, b. verkoop van eerder in erfpacht uitgegeven percelen grond aan di verse erfpachters; c. verkoop van een in het bestem mingsplangebied "Hemrik" gelegen perceel industrieterrein aan de Boer's Garagebedrijf B.V. d. het stellen van de gemeente tot borg ten behoeve van de Stichting T. de Meesterfonds te Schiedam tot zekerheid van de nakoming van al de verplichtingen, voort vloeiende uit een door de Stich ting "'t Vliet" met genoemde Stichting te sluiten overeenkomst van geldlening ten belope van 565.000,en het aangaan van een overeenkomst met de Stichting "'t Vliet" ten aanzien van de te verlenen garantie. V. de raadsbesluiten van 18 februari 1980 tot: a. aankoop van het pand met onder grond op de hoek van de Vegelin- straat en de 5e Vegelindwars- straat van S. Hoekstra en H. van der Ley; - 3 - b. verkoop van eerder in erfpacht uitgegeven percelen grond aan diverse erfpachters; c. verkoop van eerder in erfpacht uitgegeven percelen grond aan diverse erfpachters; d. verkoop van een perceeltje grond,gelegen ten zuiden van en grenzende aan het perceel met opstal Tijnjedijk 6 aan mevrouw DHempenius e. verkoop van perceeltjes grond gelegen ten zuiden van en gren zende aan de percelen met op stal Tijnjedijk 4, 8, 10 en 12 aan S. Walinga, J. Wiersma, Sj Bakker en A. Klaver; f. verkoop van het perceel met opstal Huizumerlaan 56 aan J. Zoethout g. verkoop van het perceel met opstal Zuidvliet 392 aan Vast goed Kiers en Van Soest B.V. Vaassen of aan een door deze B.V. nader aan te wijzen derde in casu de N.V. Levensverzeke ring Maatschappij "Stad Rotter dam", Rotterdam); h. verkoop van de perceeltjes grond gelegen ten westen van de percelen Buorren 63, 61, 59 en 57 aan R. Mook, K. de Jong, D.J.J. Jullens en mevr. A v.d. Schoot, allen te Lekkum; i. Het aangaan van een overeenkomst tot het afstaan door de Stichting Friese Bondsspaarbank van het recht van erfpacht tot 31-12-1990, voorzover gevestigd op een strook grond, gelegen voor/naast het pand Mr. P.J. Troelstraweg 47, uitmakende een N.O.-gedeelte van het perceel. jhet stellen van de gemeente tot borg van de te Leeuwarden geves tigde Stichting genaamd "Stichting Huize Sint Jozef" tot zekerheid van de nakoming van al de ver plichtingen van genoemde stichting voortvloeiende uit een door haar met het Algemeen Burgerlijk Pen sioenfonds, Heerlen, te sluiten overeenkomst van geldlening ten belope van 3.230.000,en tot het aangaan van een overeenkomst ten aanzien van de te verlenen ga rantie met de "Stichting Huize Sint Jozef".

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 14