- 4 - C. Berichten van goedkeuring van Gedepu teerde Staten van Friesland betreffen de diverse wijzigingen van de gemeen tebegroting en van de begrotingen van diverse takken van dienst voor het dienstjaar 1979. D. Mededeling van Burgemeester en Wet houders betreffende het uitoefenen in het vierde kwartaal 1979 van de macht tot het verhuren van gemeente eigendommen, als bedoeld in het raadsbesluit van 26 januari 1976, nr. 467c. E. Brief van 6 februari 1980 van het dagelijks bestuur van de Regio Friesland-Noord, inzake goedkeuring van de begroting 1980 van de regio. F. Afschrift van de brief van 21 febru ari 1980 van Gedeputeerde Staten van Friesland aan het dagelijks bestuur van de Regio Friesland-Noord inzake goedkeuring besluiten tot overdracht taken aan D.G.D. Friesland-Noord. G. Brief van 29 februari 1980 van het dagelijks bestuur van de Regio Fries land-Noord inzake overgang bevoegd heden ex artikel 42 van de regeling. H. Verzoeken van: a. het bestuur van de Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs Leeuwarden om medewerking voor: 1de aanschaf van een speelleer- set ten behoeve van de Prins Bernhards choo1 2. de aanschaf van een elektrische stencilmachine ten behoeve van de Prins Bernhardschoo1 3. het wegbreken van de bestaande kasten en het aanschaffen van nieuwe leermiddelen-kasten ten behoeve van de Oranje Nassau- school; b. het bestuur van de Stichting tot oprichting en instandhouding van één of meer Christelijke Scholen voor Buitengewoon Lager Onderwijs voor Leeuwarden e.o. om medewer king voor de aanschaf van een drie tal verstelbare tafels ten behoeve van "De Schutse". Voorgesteld wordt deze berichten voor kennisgeving aan te nemen. Het terzake genomen besluit is ter inzage gelegd. Voorgesteld wordt deze mededeling voor kennisgeving aan te nemen. Voorgesteld wordt deze brieven voo: kennisgeving aan te nemen. Voorgesteld wordt deze verzoekei it handen te stellen van Burgemees ei en Wethouders om pre-advies - 5 - I. Brief van 4 februari 1980 van de heer G. Nieuwenhuis met het verzoek om het pand Westerplantage 32 te mogen kopen. Voorgesteld wordt deze brief te be handelen bij de kwestie verkoop/ rehabilitatie van de panden Wester plantage 32 t/m 40 waarover wij U binnen afzienbare tijd een voorstel zullen doen toekomen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 15