- 2 - f. wijziging van het besluit van 10 december 1979 "tot aankoop van een bedrijfscomplex aan de Nieuweburen van R.D. de Jong's Papier B.V. C. Mededeling van Burgemeester en Wet houders betreffende het gebruik maken in het eerste kwartaal 1980 van de be voegdheid bedoeld in artikel 2 van de "Verordening benoemen onderwijzend personeel" D. Rapporten omtrent: 1. controle voorschotkas M.P.A. over het tweede halfjaar 1979; 2. controle voorschotkas G.M.L. over het tweede halfjaar 1979; 3. controle voorschot- en legeskas van. het Gem. Archief over"hét tweede halfjaar 1979; 4. controle voorschotkas Schooladvies dienst over het tweede halfjaar 1979; 5. controle voorschotkas afdeling Interne Zaken over het tweede halfjaar 1979; 6. controle legeskas Bureau Burger lijke Stand over het tweede half jaar 1979; 7. controle Legeskas afdeling Interne Zaken over het tweede halfjaar 1979; 8. controle voorschot- en legeskas Politie over het tweede halfjaar 1979; 9. controle administratie Gemeentelijke Gezondheidsdienst over het tweede en derde kwartaal 1979; 10. controle administratie Dienst Sport en Recreatie over het derde kwartaal 1979; 11. controle administratie Dienst voor Sociale Werkvoorziening over het vierde kwartaal 1979; 12. controle administratie Gemeentelijke Sociale Dienst over het vierde kwartaal 1979; 13. controle administratie Dienst voor Gezondheidszorg over het vierde kwartaal 1979; 14. controle administratie Gemeentelijke Gezondheidsdienst over het vierde kwartaal 1979; 15. controle administratie Dienst Stads ontwikkeling over het vierde kwar taal 1979; - 3 - 16. controle administratie Markt-, Haven- en Slachthuisbedrijf over het vierde kwartaal 1979- E. Brief van 24 januari 1980 van het bestuur van de Centrale Post Ambu- lancevervooer Friesland, waarbij de ontwerp-begroting 1980 wordt toegezonden. F. Motie van de raad der gemeente Herwijnen van 20 december 1979 inzake opheffing van de huidige organisatie Bescherming Bevol king, met verzoek adhesie te betuigen. Voorgesteld wordt deze berich ten, deze mededeling, deze rapporten en deze brief voor kennisgeving aan te nemen. Onder verwijzing naar de circu laire van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten van 25 no vember 1971 en de mededelingen- lijst van Uw vergadering van 12 maart 1979 wordt voorgesteld deze motie voor kennisgeving aan te nemen. Brief van 21 maart 1980 van het dagelijks bestuur van de Regio Friesland-Noord, waarbij de be sluiten van de Regioraad van 4 december 1979 en 11 maart 1980 tot wijziging van de begroting van de Regio Friesland-Noord voor het dienstjaar 1980 worden toege zonden. Brief van het K.N.O.V. vvan 29 februari j.l. met een aantal as pecten voor de ondernemers in het gebied Schil-Oost als gevolg van de vaststelling van de ver- keersstructuur voor voornoemd ge bied, alsmede een aantal kantte keningen bij het ontwerp-bestem mingsplan Oldegalileën. Brief van de winkeliersvereniging "De Oosthoek" en de Leeuwarder Ondernemersvereniging inzake fi nanciële consequenties voor een aantal ondernemers in het gebied Schil-Oost als gevolg van de vast stelling van het verkeersstruc- tuurplan voor genoemd gebied. Verzoeken van: 1het bestuur van de Vereniging voor Protestants Christelijk Ba sisonderwijs Leeuwarden om mede werking voor het aanschaffen van een verkeersmethode ten behoeve van de Willem de Zwijgerschool Voorgesteld wordt deze besluiten voor kennisgeving aan te nemen. Onder verwijzing naar ons pre advies van 8 november 1979 bij lage nr. 492 en onder de mede deling, dat een delegatie uit ons college op 18 april aanstaande een gesprek zal hebben met een plaatselijke vertegenwoordiging van het K.N.O.V. stellen wij U voor de inhoud van deze brief te betrekken bij de beraadslagingen over het Verkeersstructuurplan voor de Schil-Oost. Voorts stellen wij U voor de opmerkingen over het ontwerp-be- stemmingsplan Oldegalileën te betrekken bij de behandeling van genoemd bestemmingsplan.- Voorgesteld wordt de inhoud van deze brief te betrekken bij de beraadslagingen over het ver keersstructuurplan voor de Schil- Oost

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 17