- 4 - 2. De "Stichting Leeuwarder Buiten school" om medewerking voor het stichten van een afdeling voor voortgezet "buitengewoon onderwijs (V.B.O.) aan de Buitenschool voor ziekelijke kinderen. K. Brief van 3 maart 1980 van de heer S. Jansma inzake aankoop Berlikumer- markt 15, alhier. L. Brieven van 17 september 1979 en van 14 februari 1980 van bewoners van de Tesselschadestraatwaarin bezwaar wordt gemaakt tegen de plannen tot vergroting van het in aanbouw zijnde kantorencomplex aan de Tesselschadestraat van J.G. Visser Beleggingen B.V. M. Beroepschrift van 26 februari 1980 van Gebr. Pol B.V. te Leeuwarden tegen het aanhouden van de beslis sing op een aanvraag om bouwver gunning voor uitbreiding van de werkplaats op het perceel Dokku- mertrekweg 26 te Leeuwarden, als mede de brief van 13 maart 1980 van mr. J.G. Geelkerken namens Gebr. Pol B.V., waarin verzocht wordt om in verband met de onder handelingen over verplaatsing van haar bedrijf, de behandeling van dit beroepschrift op te schorten. N. Brief van 3 maart 1980 van het Be stuur van de wijkvereniging "Bil- gaard" inzake het instellen van een kwartiersdienst van de stads autobusdienst naar en van Bil- gaard Voorgesteld wordt deze verzoeken en deze brief in handen te stel len van Burgemeester en Wethouders om preadvies. Onder verwijzing naar de voor IJ ter inzage gelegde stukken, delen wij IJ mede, dat de betreffende bouwaanvrage als ingetrokken moet worden beschouwd. Wij stellen IJ voor adressanten hiervan in kennis te stellen. Voorgesteld wordt overeenkomstig het verzoek van betrokkene deze zaak voorlopig niet in behandeling te nemen. Zodra het resultaat /an de onderhandelingen bekend is, zal in voorkomend geval het be roepschrift overeenkomstig artikel 390, tweede lid van de Bouwveror dening in handen worden gestel! van de Commissie van advies inzake I beroepschriften ingevolge de Bouwverordening, die de Raad hier- I omtrent zal adviseren. Ingevolge het in 1974 vastgestelde plan m.b.t. de reorganisatie vin de! stadsautobusdienst zal tegelijk met de routewijziging van o.a. lijn 4 (Bilgaard-Nijldn) de frequentie worden verhoogd van 20 minuten naar 15 minuten. Aangezien deze frequen tieverhoging gepaard moet gaan met het inzetten van meer materieel en tevens invloed zal hebben op het exploitatietekort van de dienst moet de Minister van Verkeer en Waterstaat op grond van de regelingl inzake de subsidiëring van de otadsl autobusdienst daaraan zijn goed keuring hechten. De Minister is tot nu toe ondanks herhaalde po gingen niet bereid geweest de goedkeuring te verlenen. Boven dien is het Ministerie bezig aan he| 1Brief van de St Milieuraad van betreffende het 2. Brief van de St Milieuraad van betreffende het puin, bermafval terreinen door bedrijven, die delen. ichting Friese 14 maart 1980 rietbranden; ichting Friese 14 maart 1980 deponeren van etc. op natuur- particuliere in opdracht han- Brief van 16 maart 1980 van het Zuidelijk Afrika Komitée Leeuwar den betreffende de aktiviteiten van de Shell in Zuid-Afrika. ontwerpen van een landelijk nor meringssysteem voor het stads vervoer, waarbij richtlijnen en normen voor dat vervoer worden vastgesteld. In afwachting van het tot stand komen van dat sy steem is de Minister niet bereid toestemming te verlenen tot uit breiding en wijziging van stads- autobuatLensten, frequentiever hoging daaronder begrepen. Voor gesteld wordt adressante in bovenstaande zin te berichten. Wij merken naar aanleiding van beide brieven op, dat binnen de gemeente Leeuwarden op percelen, die eigendom van de gemeente zijn, geen riet wordt gebrand. Wel wordt in de Groene Ster, ge legen op het grondgebied van de gemeente Tietjerksteradeel door de gemeente Leeuwarden riet ge brand, doch dit gebeurt niet nè, 15 maartIn opdracht van de gemeente wordt geen puin, berm- afval etc. op natuurterreinen ge stort. Voorgesteld wordt het- vorenstaande aan de Stichting Friese Milieuraad ter kennis te brengen. Voorgesteld wordt adressant op de gestelde vragen als volgt te antwoorden: ad 1de gemeente heeft geen con tracten met Shell; ad 2.: in verband met het gestelde ad 1. behoeft deze vraag geen be antwoording; ad 3«: onder verwijzing naar het reeds op 31-1-'80 door ons gegeven antwoord ad 2. merken wij nog op, dat in dit soort gevallen als alge mene gedragslijn wordt aangehouden, dat op een desbetreffend verzoek of adres niet wordt ingegaan, aan gezien het een niet-gemeentelijke taak betreft. Brief van 22 maart 1980 van de heer J.T. Engels met het verzoek bemiddeling te verlenen bij het vinden van woonruimte. De in de brief genoemde woningcor poraties, waar betrokkene pas sinds medio februari j.l. als woning zoekende staat ingeschreven, zijn op de hoogte van het verzoek om woon ruimte. Zijn verzoek is daarbij als urgent aangemerkt. Aangezien de vraag naar woonruimte het aanbod overtreft en betrokkene nog geen

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 18