- 6 - 2 maanden als woningzoekende is geregistreerd is hem tot op dit moment geen woonruimte aangeboden] Gelet op het feit dat "betrokkene als urgent woningzoekende wordt aangemerkt, verwachten wij dat zijn verzoek binnen afzienbare tijd kan worden gehonoreerd. Wij stellen IJ voor briefschrijver dienovereenkomstig te berichten. Op de leeskamer zijn de volgende stukken ter inzage gelegd: 1. Kopie van een brief van 26 maart 1980 aan de heer Jhr. drs. Beelaerts van Blokland betreffende positie van Leeuwarden. 2. Brief van de heer K. Hoekstra van 12 februari 1980 en het antwoord hierop van B. en W. betreffende zwaar verkeer Huizumerlaan. 3. Door de Stichting Voorlichting Energiebesparing Nederland (SVEN) toege zonden werkmap "energiebesparing in de gemeente". 4. Verslag vergadering 28 januari 1980 van het dagelijks bestuur van de Regicl Friesland-Noord over de nota Uitgangspunten. 5. Verslag vergadering 10 maart 1980 van het dagelijks bestuur van de Regio Friesland-Noord. Mededelingen voor de Raadsvergadering van 12 mei 1980. Ingekomen zijn: A. Berichten van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten van Fries land betreffende diverse wijzi gingen van de gemeentebegroting en van de begrotingen van diverse takken van dienst voor het dienstjaar 1980. B. Bericht van goedkeuring van Ge deputeerde Staten van Friesland betreffende wijziging van de gemeentebegroting voor het dienstjaar 1979» C. Berichten van goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Fries land, betreffende: I. de raadsbesluiten van 18 februari 1980 tot: a. aankoop van 22 woningen met bijbehorende grond aan de Dekema—Keimpe— ma- en Runiastraat in het gebied "Camstraburen- Zuid" van J. Boomsma; b. aankoop van het pand met bijbehorende grond Hem- penserweg 13 van S. Dijkstra; II. de raadsbesluiten van 10 maart 1980 tot a. aankoop van drie tussen de Boksumerdyk en het Van Harinxmakanaal onder Gou- tum gelegen percelen wei land van J. Hoekstra Bonnema; b. aankoop van negen aan de Duistereweg onder Deinum gelegen percelen weiland van mevrouw H.H. Huges- Smeding te Deinum; c. het aangaan van een over eenkomst met de Stichting "Groene Ster" ten behoeve van de voorfinanciering van een verwachte bijdra ge a fonds perdu van rond 150.000, III. de raadsbesluiten van 31 maart 1980 tot: a. verkoop van eerder in erf pacht uitgegeven percelen grond aan diverse erf pachters; b. verkoop van gedeelten van eerder in erfpacht uitge geven percelen grond aan diverse erfpachters;

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 19