c. verkoop van een in het ontwerp-uitwerkingsplan "Camminghaburen Haven- Noord" gelegen perceel bouwterrein aan A.H. Boerrigter d. verkoop van een in het uitwerkingsplan "Aldldn- Oost IV" gelegen perceel bouwterrein aan M. Peters; e. het aangaan van een 20- jarige, 1% rentende geld lening groot 200.000,- met de Koninklijke Teree- niging "Be IJsclub". Rapporten omtrent: 1. controle kwitanties in handen der Politie van het tweede halfjaar 1979? 2. kascontrole afdeling B.B.M.V. (Bureau Bevolkingsregistervan het tweede halfjaar 1979; 3. controle administratie Dienst Sport en Recreatie over het vierde kwartaal 1979; 4. controle administatie Dienst voor Reiniging en Brandweer over het vierde kwartaal 1979; 5". controle administratie Dienst voor Sociale Werkvoorziening over het eerste kwartaal 1980; 6. controle administratie Dienst voor Reiniging en Brandweer over het eerste kwartaal 1980. Beschikking van de Staatssecreta ris van Onderwijs en Wetenschappen inzake de toepassing van artikel 69 tweede lid van de Kleuteronder wijswet ten behoeve van de kleuterscholen aan de Huizumer- laan 21a en Druifstreek 72. Voorgesteld wordt deze berichten, deze rapporten en deze beschikkingen, voor kennisgeving aan te nemen. Mededeling van Burgemeester en Wethouders betreffende het uitoe fenen in het eerste kwartaal 1980 van de macht tot het verhuren van gemeente-eigendommen, als bedoeld in het raadsbesluit van 18 febru ari 1975, nr. 1714. Het terzake genomen besluit is ter ter inzage gelegd. Voorgesteld wordt deze mededeling voor kennisgeving aan te nemen. Brief van 2 april 1980 van een aantal bewoners van de Kanaal straat, betreffende de voor genomen renovatie. H. Brief van 15 april 1980 van het bestuur van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderwijsbegelei- dingsdiensten in Friesland, waar bij de reactie naar aanleiding van de nota van het bestuur van de V.F.G. over "Inzake voorstellen van het bestuur van het G.C.0. betreffende regionalisatie van de schoolbegeleiding" wordt aangeboden. I. Brief van 19 april 1980 van de vereniging "De Nieuwestad", waar in verzocht wordt om een aantal maatregelen op het gebied van verkeer c.a. en parkeren ten behoeve van de binnenstad. J. Brief van 21 april 1980 van de heer D. van der Teen, Schierin- gerweg 133» namens de bewoners van Heechterp, over de onderhouds- toestand van de woningen en woon omgeving in de wijk Heechterp. K. Brief van 21 april 1980 van G.H. R. Terhoeven, adj. secretaris van de Algemene Nederlandse Kappers organisatie, namens de heer S. Feenstra, inzake de herhuisves- tingsproblematiek rond de sane ring van woningen aan de Simon de Tliegerstraat. L. Brief van 13 maart 1980 van de eigenaren van Froskepólle 8, 10, 11 en 12, inzake het dempen van de aan de achterzijde van de percelen aan de Froskepolle aan wezige sloot, alsmede het bezwaar schrift d.d. 13 maart 1980, gericht tegen het bestemmingsplan "Aldlan-Oost TI". Toorgesteld wordt deze brieven in handen te stellen van Burgemeester en Wethouders om preadvies. Teneinde te bereiken, dat in het gebied "Aldlan-Oost TI" zo spoedig mogelijk woningen kunnen worden gebouwd, is in middels begonnen met het bouwrijp maken van dit gebied. In het kader hiervan is een begin gemaakt met de aanleg van de weg aan de achterzijde van de percelen aan de Froskepolle. Ten behoeve hiervan is de ter plaatse aanwezige sloot gedempt en vervangen door een vijver, die meer westelijk is aangelegd. Door de aanleg van deze weg zullen de wortels van de aanwezige boomwal geen gevaar lopen, terwijl voorts door de aanleg van de vijver de grondwa terstand van de Froskepolle vrijwel ongewijzigd zal blijven. Er behoeft dan ook niet voor het verdwijnen van dez boomwal te worden gevreesd. Mocht niettemin komen vast te staan, dat als gevolg van het dempen de boom wal afsterft, dan zullen de hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van de gemeente moeten worden genomen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 20