Mededelingen voor de Raadsvergadering van 2 juni 1980. Ingekomen zijn: A Bericht van geen bezwaar van Gede puteerde Staten van Friesland be treffende de 98e wijziging van de gemeentebegroting voor het dienst jaar 1980. B Bericht van geen bezwaar van Gede puteerde Staten van Friesland be treffende het besluit van Burgemees ter en Wethouders van 5 februari 1980 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de verordening van 25 juni 1979 tot wijziging van bijlage A van de Bezoldigingsveror dening 1960. C. Bericht van geen bezwaar van Gedepu teerde Staten van Friesland betref fende het raadsbesluit van 10 maart 1980 tot vaststelling van de Veror dening tot wijziging van de Bezoldi gingsverordening 1960. D. Bericht van goedkeuring van Gedepu teerde Staten van Friesland betref fende het raadsbesluit van 10 maart 1980 tot vaststelling van de Veror dening tot wijziging van de Uitke- rings- en pensioenverordening wet houders. E. Berichten van goedkeuring van Gede puteerde Staten van Friesland be treffende: I. het raadsbesluit van 18 februa ri 1980 tot verkoop van een ten noorden van de Stinzenflora ge legen perceel bouwterrein aan Hoogeveen en Toornstra B.V.; II. het raadsbesluit van 10 maart 1980 tot het in erfpacht af staan van een perceel grond, waarop gebouwd de opstallen Ossekop 11 aan 3hr. mr. O.C. Stoop e.a. III. de raadsbesluiten van 31 maart 1980 tot: a. aankoop van het perceel met opstal Achter de Hoven 16-b van 3. Boomsma; b. aankoop van de onverdeelde helft van een perceel tuin grond met de daarop aanwezi ge opstallen aan de Badweg van H. Kramer; M. Brief van 2 april 1980 van het Landbouwschap, Gewestelijke Raad voor Friesland, waarin het be zwaar aantekent tegen het "over nemen" van de nieuwe model-kap- verordening van de V.N.G. op het punt van het opleggen van de instandhoudingsplicht. 11. Bezwaarschrift van 4 april 1980 van Vermeulen Bouwstoffen B.V. tegen het raadsbesluit van 10 maart j.l. nr. 5173» houdende afwijzing van het verzoek van reclamant tot partiële wijzi ging van het bestemmingsplan "Industriegebied Schenkenschans". Voorgesteld wordt dit schrijven in handen te stellen van Burgemeester en Wethouders om, indien de Raad in overweging wordt gegeven de bepalingen van de A0 P. V. omtrent het kappen te herzien overeenkomstig de nieuwe modelkapverordening, in het betref fende raadsvoorstel op het bezwaar in te gaan. Voorgesteld wordt dit bezwaarschrift in handen te stellen van de Commissie voor de Bezwaarschriften, welke Commissie de Gemeenteraad van advies zal dienen. Op de leeskamer zijn de volgende stukken ter inzage gelegd: 1. Afschrift van een brief van de V.N.G. aan de Minister van Binnen landse Zaken van 26 maart 1980 betreffende commentaar op de concept-ontwerpen van wet inzake het brandweerwezen. 2. Boekwerkje van het Ministerie van Binnenlandse Zaken "de civiele verdedigingsvoorbereiding in Nederland". 3. Rapport"Emancipatie en deeltijdarbeid als aspecten van het Overheidspersoneelsbeleid".

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 21