c. aankoop van twee aan de 01de- galileën gelegen perceeltjes grond van Goh. Westerhof te Hardegarijp; d. aankoop van drie onder Boksum gelegen percelen weiland van G.3. Baarda te Blessum; IV. de raadsbesluiten van 21 april 1980 tot: a. aankoop van het perceel met opstal Monnikemuurstraat 105 van mw. S. de Gong en G.G. de dong b. aankoop van het perceel met opstal Borniastraat 9 van mw. F. Landman; c. aankoop van een aan de Boksu- merdyk gelegen perceel weiland van A.C.L. van Haersma de With te Tiel; d. aankoop van vijf onder Boksum gelegen percelen weiland van A.D. Gerbens te Deinum; e. aankoop van drie onder Boksum gelegen percelen weiland van S. Bosch te Arum; fverkoop van eerder in erfpacht uitgegeven percelen grond aan diverse erfpachters; g. verkoop van gedeelten van eer der in erfpacht uitgegeven per celen grond aan diverse erf pachters; h. het verlenen van medewerking aan de ontbinding van een bij besluit van 7 januari 1980 ge sloten overeenkomst met be trekking tot de verkoop van het eerder in erfpacht uitgege ven perceel Bildtsestraat 51; i. het verlenen van medewerking aan de ontbinding van een bij besluit van 26 september 1977 gesloten overeenkomst tot het verlenen van een recht van op stal op een gedeelte van het vóór het perceel Zuidvliet 34 gelegen trottoir; j. verkoop van in het ontwerp-uit- werkingsplan "Camminghaburen- deelgebied II" gelegen percelen bouwterrein aan F.A.H. dansen en H.G. dongedijk; k. verkoop van een in het bestem mingsplangebied "Hemrik" gele gen perceel industrieterrein aan D. Bootsma. - 3 - 1. verkoop van een in het bestem mingsplangebied "Hemrik" gele gen perceel industrieterrein aan K. Henke te Hilversum; F Brief van 28 april 1980 aan het bestuur van de Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs Leeuwarden inzake het intrekken van de aanvraag voor het treffen van voorzieningen in verband met geluidhinder ten behoeve van de W. Lodewijkschool aan de Druif- streek. G Brief van 24 april 1980 van mr. C.d. Veder met het verzoek zijn lidmaat schap van de Raad voor Bejaardenaan gelegenheden te beëindigen met ingang van 1 augustus 1980. H Verzoeken van: a. het bestuur van de Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonder wijs Leeuwarden om medewerking voor het aanbrengen van een vaste vloer bedekking en verlaging van de pla fonds i.v.m. geluidhinder; b. het bestuur van de Stichting Katho liek Onderwijs Leeuwarden om mede werking voor de aanschaf van klim- materiaal ten behoeve van het speellokaal van de St. dozefkleu- terschool I Brief van de heer d. Dalstra over overritten in de Carel van Mander- straat. 3. Beroepschrift van 24 april 1980 van de heer L.3. Kinderman tegen het besluit van Burgemeester en Wethouders van 14 april 1980, waarbij zijn beroep tegen het besluit van de direkteur van het Markt-, Haven- en Slachthuisbedrijf tot weigering van een parkeervergun- ning ongegrond is verklaard. K. Bezwaarschrift van 24 april 1980 van de heren 3.G. de Bruyn, R. Douna en D.3. Smit, respectievelijk Boksumerdijk 4, 4B en 2 te Goutum, tegen het tracé van de Zuidtangent tweede fase. Voorgesteld wordt deze berichten en deze brieven voor kennisgeving aan te nemen. Voorgesteld wordt deze verzoeken in handen te stellen van Burgemeester en Wethouders om pre-advies. Overeenkomstig de procedure voor de behandeling van beroepschriften van de artikelen A 13 e.v. van de Alge mene Politieverordening is het Be roepschrift om advies in handen ge steld van de Raadsadviescommissie voor de beroepschriften. Voorgesteld wordt dit bezwaar schrift te behandelen bij de raads- behandeling tot de vaststelling van het tracé van de Zuidtangent tweede fase. - 2 -

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 22