- 4 - L. Brief van 9 mei 1980 van de Belangen vereniging Oranjewijk, waarin aange drongen wordt op snelle afronding van het onderzoek naar het al dan niet toenemen van vrachtverkeer op het tra ject Willem Lodewijkstraat-Achter de Hoven-Zuidergrachtswal De resultaten van de verkeerstellin gen op dit traject worden momenteel geanalyseerd. Verder zal de komende weken steekproefsgewijze worden na gegaan, wat de verhouding vrachtver- keer-overig gemotoriseerd verkeer op deze route is. Aan de hand van de resultaten van één en ander hopen wij in augustus aanstaande een be slissing te kunnen nemen over even tueel nader te treffen maatregelen. Wij stellen U voor adressante in vo renstaande zin te berichten. Op de leeskamer zijn de volgende stukken ter inzage gelegd: 1. Brief van 25 april 1980 van de Nederlandse Vereniging Bescherming Voetgangers betr. regionale studiedag op 22-5-80 verslag van de in november 1979 gehouden landelijke studiedag. 2. Brief van maart 1980 van de Vereniging Milieudefensie met het verzoek het Schoon waterhoek aan te schaffen. Mededelingen voor de Raadsvergadering 23 juni 1980. Ingekomen zijn: A. 3ericht van Gedeputeerde Staten van friesland van gedeeltelijke goed keuring "betreffende de raadsbeslui ten van 17 september 1979 en 10 december 1979 tot wijziging van de Bouwverordening (7e wijziging). B. Bericht van goedkeuring van Gedepu teerde Staten van Friesland betref fende het raadsbesluit van 10 de cember 1979 tot stichting van een nieuw schoolgebouw met zes les/ vaklokalen, een gemeenschapsruimte en een gymnastieklokaal e.a. op een aan de Tylkedam gelegen ter rein. Goedkeuring is onthouden aan het ingevoegde artikel 258 a, waarin eisen worden gesteld ten aanzien van de opslag- en magazijnruimte bij supermarkten en zelfbe dieningswinkels. Wij gaan thans na of het mogelijk is dit artikel zodanig te redigeren, dat aan de bezwaren van Gedeputeerde Staten wordt tegemoet gekomen. T.z.t. komen wij op deze zaak terug. Wij stellen U overigens voor, dit bericht voor kennisgeving aan te nemen. In dit stadium kan nog niet worden overzien of en in hoeverre even tuele meerkosten voortvloeiende uit extra bouwkundige voorzieningen in verband met geluidshinder voor rijksvergoeding in aanmerking ko men dan wel voor rekening van de gemeente dienen te blijven. Voor gesteld wordt dit bericht voor kennisgeving aan te nemen. C. Berichten van goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende I. het raadsbesluit van 7 januari 1980 tot vaststelling van het bestemmingsplan "Hempens" en tot ongegrondverklaring van het bezwaarschrift van de heer TjMellema; II. het raadsbesluit van 10 maart 1980 tot het afstaan in erf pacht van het perceel grond Ossekop 11, met uitzondering van een aan de Druifstreek ge legen strookje grond, aan Jhr. Mr. J.C. Stoop en anderen en tot verkoop van de op genoemde grond gebouwde opstallen; III.de raadsbesluiten van 21 april 1980 tot: a. verkoop van in deelgebied III B van het bestemmings plan "Camminghaburen" gele gen percelen bouwterrein aan de Stichting Bedrijfspensioen fonds voor de bouwnijverheid te Amsterdam; b. het stellen van de gemeente tot borg ten behoeve van de Coop. Ver. Friesland Bank te Leeuwarden, tot zekerheid

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 23