- 3 - H. Jaarverslag 1979 Regio Friesland- Noord (reeds in Uw bezit). - 2 - van de nakoming van al de ver plichtingen voortvloeiende uit een door de Mixed Hockeyclub "Leeuwarden" met genoemde bank te sluiten overeenkomst van geldlening ten belope van 64.OOO, IV. de raadsbesluiten van 12 mei 1980 tot a. aankoop van een aan de Zwette gelegen perceel weiland van H. de Walle te Giekerk; b. aankoop van een gedeelte van het perceel Fonteinstraat 16 van de Vereniging voor Protes tants Chriselijk Basisonderwijs Leeuwarden en tot verkoop van genoemd perceelsgedeelte aan A. Postma; c. verkoop van eerder in erfpacht uitgegeven percelen grond aan diverse erfpachters; d. verkoop van een in het ontwerp- uitwerkingsplan "Cammingha- buren-deelgebied II" gelegen grondstrook aan Bouwbedrijf T. Jellema en Zn. B.Y. e. het aangaan van een overeenkomst van grondruil betreffende ge deelten van ten noorden van en grenzende aan de straat "Dorp" gelegen perceeltjes grond met K. van Vieren. D. Rapporten omtrent: 1controle financiële administratie Algemene Dienst over het vierde kwartaal 1979; 2. controle administratie Dienst Sport en Recreatie over het eerste kwartaal 1980; 3. controle financiële administratie Algemene Dienst over het eerste kwartaal 1980. E. Beschikkingen van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen inzake de toepassing van artikel 69, tweede lid van de Kleuteronderwijswet ten behoeve van de bijzondere kleuter school aan het Tsjerkepaed 7 te Lekkum, de bijzondere kleuterschool aan De Kei 1 - 3 te Leeuwarden en de bijzondere kleuterschool aan de Lucas van Leydenstraat 1 te Leeuwarden. F. Beschikkingen van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen waarin bepaald wordt dat de openbare kleuter scholen "De Lijster", "De Tuinfluiter'J "De Kolibrie", "Het Koolmeesje" en "De Kievit", met toepassing van arti kel 11, tweede lid, der wet over het jaar 1980 in stand kunnen worden ge houden. 5, 1. Besluit van de voorzitter van het centraal stembureau voor de ver kiezing van de leden van de ge meenteraad, houdende benoemd- verklaring van mevrouw M.A. van Dijk-van Terwisga tot lid van de gemeenteraad 2. mededeling van de voorzitter van het Centraal Stembureau dat mevrouw M.A. van Dijk-van Terwisga haar benoeming tijdig heeft aan genomen. iï. Brief van 20 mei 1980 van het be tuur van de Vereniging voor Pro testants Christelijk Basis-onder vijs Leeuwarden, inhoudende intrek- king van de aanvraag voor het aanschaffen van een verkeersmethode en behoeve van de Willem de Zwij- erschool J. rief van 30 mei 1980 van de Regi- nale Commissie Friesland Gemeen- elijk Voortgezet Onderwijs betref fende een voorstel aan het Bestuur an het Centraal Orgaan met be- rekking tot het deelplan 1983, 984 en 1985- Voorgesteld wordt deze berichten, deze rapporten, deze beschik kingen, dit besluit, deze mede deling, dit jaarverslag en deze brief voor kennisgeving aan te nemen. Onder verwijzing naar ons voorstel van 9 mei 1980 (bijlage no. 209) wordt voorgesteld er bij de Regio nale Commissie op aan te dringen de adhesiebetuigingen ten aanzien van een H.E.A.O., een hogere be roepsopleiding voor verpleegkun digen en een afdeling arbeidsergo- therapie te ondersteunen en deze brief overigens voor kennisgeving aan te nemen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 24