- 4 - K. Brief, ingekomen op 3 juni 1980 van de Nederlandse Organisatie van Welzijnswerkers betreffende het rapport "De werkloze in de tang". L. Brief van 4 juni 1980 van de Staats secretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk inzake de plaatsing van het Beursgebouw (Wirdumerdijk 34) op de lijst van beschermde monumenten. M. Verzoeken van: 1. het bestuur van de Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs Leeuwarden om medewerking voor: a. de aanschaf van een radio ten behoeve van de Koningin Wilhelminaschool b. het aanbrengen van een ge aarde wandkontaktdoos ten be hoeve van de pottenbakkers oven in de Maria Louise- school c. het aanbrengen van een nieuwe sportvloer met veerkrachtige onderlaag in het gymnastiek lokaal van de Willem Lodewijk- school; d. het aanbrengen van een veiligheidsaarding in diverse kleuter- en lagere scholen; 2. het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Leeuwarden om medewerking voor: a. de aanschaf van een platen speler en b. de aanschaf van een cassette recorder ten behoeve van de "St. Francis- cusschool" N. Brief van 19 mei 1980 van de Winke liersvereniging "De Peperstraat" inzake afsluiting Peperstraat c.a. 0. Verzoek van 22 mei 1980 van Bouw bedrijf v.d. Meulen en De Song te Wirdum tot wijziging van het be stemmingsplan "Buitengebied" voor zover betrekking hebbende op het perceel Griene dyk 2 aldaar, alsmede tot het nemen van een voor- bereidingsbesluit terzake. Voorgesteld wordt dit rapport ter informatie toe te zenden aan de Com missie voor de G.S.D. en de W.W.V.- commissie.. Voorgesteld wordt deze brief overigens voor kennisgeving aan te nemen. Op 28 augustus 1978 bent U akkoord gegaan met de achtste aanvullende ontwerplijst van beschermde monumen ten voor onze gemeente, welke onder meer betrekking had op het Beursgebouw Thans is dit pand, blijkens de ont vangen brief, geplaatst op de vastge stelde lijst van beschermde monumenten Voorgesteld wordt derhalve deze brief voor kennisgeving aan te nemen. Voorgesteld wordt deze verzoeken en deze brief in handen te stellen van Burgemeester en Wethouders om preadvies - 3 - P. Brief van 5 mei 1980 van W. Visser (gehuwd met Tj. Atema) a/b "Hjir Heite" aan de Oostersingel, waarin wordt verzocht de garantie te geven, dat bij verkoop van het woonschip de permanente ligver- gunning permanent blijft. Q. Brieven van de medewerkers van de stedebouwkundige afdeling D.S.0. van 22 mei 1980 en van de mede zeggenschapscommissie van de D.S.0 van 5 juni 1980 om de werkzaam heden t.b.v. de nieuwe bouw locatie niet aan derden uit te besteden. R. Brief van 2 juni 1980 van de om wonenden van het scholenterrein aan de Tjerk Hiddesstraat inzake het realiseren van een beperkte buurtvoorziening op genoemd scho lenterrein. In verband met het feit, dat een nota over het woonschepenbeleid in voor bereiding is, zijn wij van oordeel, dat in dit stadium bij wijze van uitzondering voor het onderhavige woonschip tot wederopzegging een ligplaatsvergunning dient te worden verleend, welke zal worden gesteld op de naam van de bewoner. Wij stellen U voor adressante over eenkomstig te berichten. Voorgesteld wordt deze brieven te be trekken bij het raadsvoorstel over de ontwikkeling van de bouwlocatie ten zuiden van Goutum. (bijlage nr. 268) Wij stellen U voor deze brief te be trekken bij de behandeling van ons voorstel inzake de vaststelling van het verbeteringsplan voor het gebied Cambuursterpad e.o. (bijlage no. 249). Wij zijn voornemens voor het realiseren van de onderhavige buurtvoorziening een bouwcommissie in te stellen. Wij zullen de indieners van deze brief verzoeken daarin een vertegenwoordiger aan te wijzen. Op de leeskamer zijn de volgende stukken ter inzage gelegd: 1. Brief van 18 april 1980 van het wijkcomité Huizum-BorniaStichting Behoud Huizum, Buurtvereniging 't Aide Doarp inzake de gezamenlijke accommodatieproblematiek 2. Nota van 16 april 1980 van afd. R.O.V. betreffende contingent gesubsidieerde woningbouw voor het jaar 1980 en de hierop betrekking hebbende brief van 2 mei 1980 aan de Adviescommissie verdeling rijkssteun woningbouw in de provincie Friesland. 3. Vergaderstukken d.b. Regio Friesland-Noord d.d. 12-5-'80. 4. Bulletin Ambtenaren Leeuwarden nr. 28 (mei 1980). 5. Brief van 31 mei 1980 van de Stichting Uitgeverij Manifest "Spil" met be trekking tot het uitgeven van informatiemateriaal over kleine woonkernen. 6. Jaarverslag 1979 van de Stichting Friese Milieuraad. 7. Brief van 22 mei 1980 van De Boer B.V. met betrekking tot het explosierisico bij L.P.G.-opslagtanks.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 25