Mededelingen voor de Raadsvergadering van 11 augustus 1980. gekomen zijn: Bericht van ontvangst van Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende het raadsbesluit van 2 juni 19(0 tot wijziging van de Algemene Politieverorde ning. Be1 icht van Gedeputeerde Staten van Friesland dat zi de gemeentebegroting, de begrotingen van de tal ken van dienst, alsmede de wijzigingen van deze be rotingen, voor het dienstjaar 1980 hebben goed- ge! eurd. Be: icht van goedkeuring van Gedeputeerde Staten va Friesland betreffende het besluit van Burge- me ster en Wethouders van 3 juni 1980 tot het aan ga n van een 25-jarige 10 rentende geldlening, groot 10.000.000,met de N.V. Bank voor Ne- de landsche Gemeenten. Be ichten van goedkeuring van Gedeputeerde Staten va Friesland betreffende: I. de raadsbesluiten van 10 maart 1980 tot: a. het beschikbaar stellen van een krediet van f 112.300,ten behoeve van de verbouwing van het pand Van Ostadestraat 29 tot wijk- accommodatie en tot het beschikbaar stellen van een subsidie van 26.400,per jaar aan het Centraal Orgaan Leeuwarden ten be hoeve van de wijkvereniging Huizum-West voor de jaarlijkse huurlasten van het pand Van Ostadestraat 29; b. het stichten van een nieuw schoolgebouw ten behoeve van de openbare kleuterschool De Tureluur en de openbare lagere Menno van Coehoornschool; II het raadsbesluit van 21 april 1980 tot aankoop van het kantorencomplex Speelmansstraat 16 c.a. van Ir. J.H. Kooi; II de raadsbesluiten van 12 mei 1980 tot: a. verkoop van een gedeelte van het eerder in erfpacht uitgegeven perceel grond Beetgumer straat 33 aan J. Anema; b. het aangaan van een overeenkomst ten aanzien van een erfdienstbaarheid van weg met de co- operatieve vereniging "Coöperatieve Friese Tuinbouwveiling (C.F.T.) G.A." en K. van Wieren; c. 1. verlenen van het recht van opstal op de, voor de bouw van een clubhuis gelegen op het sportpark "Hemrik", benodigde grond; 2. verlenen van een bijdrage a fonds perdu, groot 13.000, aan de kanovereniging "De Hydronauten"

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 26