d. aankoop van drie onder Boksum gelegen percelen weiland van R.L. Olivier Boelstra te Amsterdam; - 2 - 3. het stellen van de gemeente tot borg ten be hoeve van de Coöp. Ver. Friesland Bank te Leeu warden tot zekerheid van de nakoming van al de verplichtingen, voorvloeiende uit een door de kanovereniging "De Hydronauten" te Leeu warden met genoemde bank te sluiten overeen komst van geldlening ten belope van 20.000, 4. het aangaan van een overeenkomst met de kano vereniging "De Hydronauten" ten aanzien van de te verlenen garantie; IV. de raadsbesluiten van 2 juni 1980 tot: a. aankoop van een noordelijk gedeelte van een aan de Boksumerdyk gelegen perceel van J. Wijnstra te Boksum; b. aankoop van een noordelijk gedeelte van een aan de Wergeasterdyk te Goutum gelegen perceel van ir. D.G. Reitsma te Arnhem, en consorten; c. verkoop van eerder in erfpacht uitgegeven perce len grond aan diverse erfpachters; d. verkoop van eerder in erfpacht uitgegeven per ceelsgedeelten aan diverse erfpachters; e. verkoop van een in het bestemmingsplan "Indus triegebied Schenkenschans" ten oosten van de Archimedesweg gelegen perceel grond aan B.V. Bouwmechanisatie C. de Hon Zn. f. verkoop van een in het bestemmingsplan "Indus triegebied Schenkenschans" ten oosten van de Archimedesweg gelegen perceel grond aan B.V. Verffabriek v/h Joh. Zandleven; g.- verkoop van in het bestemmingsplan "Industrie gebied Schenkenschans" ten noorden van de Ein- steinweg gelegen percelen grond aan F.I.B. In dustriële Bedrijven B.V. h. verkoop van een in het bestemmingsplangebied "Hemrik" gelegen perceel industrieterrein aan Drukkerij Van der Weij B.V. te Hilversum; i. verkoop van een in het bestemmingsplangebied "Hemrik" gelegen perceel industrieterrein aan 5. Zittema; j. verkoop van een in het bestemmingsplangebied "Hemrik" gelegen perceel industrieterrein aan Handelsonderneming Bio-nal B.V. k. verkoop van een in het bestemmingsplangebied "Hemrik" gelegen perceel industrieterrein aan P.K.T. van der Leij 1. verkoop van een in het bestemmingsplangebied "Hemrik" gelegen perceel industrieterrein aan Rosier's Beleggings Maatschappij B.V. te s-Gravenhage m. vaststelling van de grenzen van de bebouwde kom men ingevolge de Boswet; V. de raadsbesluiten van 23 juni 1980 tot: a. aankoop van een westelijk gedeelte van het per ceel Willem Sprengerstraat 43/43b van de Diaconie der Nederduitsch Hervormde Gemeente; b. aankoop van een onder Goutum gelegen perceel wei land met de daarop staande opstal van A.L. de Vries - 3 - c. aankoop van een onder Deinum gelegen perceel weiland van Mr. M. Cuperus te Naarden; bekrachtiging van de aankoop in openbare vei ling van de percelen met opstallen Uniabuurt 10 en Zwitserswaltje 5 en 7 verkoop van eerder in erfpacht uitgegeven per celen grond aan diverse erfpachters verkoop van eerder in erfpacht uitgegeven per ceelsgedeelten aan diverse erfpachters; i. verkoop van een ten noorden van een perceel aan de Epemastate in het bestemmingsplangebied "Cam- minghaburen" gelegen perceeltje grond aan H. Meijer en M.E. Meijer-van den Elshout; het aangaan van een overeenkomst van grondruil betreffende een onder Boksum gelegen perceel weiland met J.D. Heeringa te Deinum; het aangaan van een overeenkomst van grondruil betreffende drie onder Boksum gelegen percelen weiland met D.G. Heeringa te Deinum; e raadsbesluiten van 24 juni 1980 tot: het verlenen van het recht van opstal op de, voor de bouw van de verlichtingsinstallatie gelegen op het sportpark Cambuur, benodigde grond en tot het verlenen van een bijdrage a fonds perdu, groot 150.000,aan de Stich ting Sportclub Cambuur; i. 1. het verlenen van het recht van opstal op de, voor de bouw van een clubhuis gelegen op het sportpark "Hemrik", benodigde grond aan de voetbalclub "F.V.C."; 2. het stellen van de gemeente tot borg ten be hoeve van de Coöp. Ver. Friesland Bank te Leeuwar den tot zekerheid van de nakoming van al de verplichtingen, voortvloeiende uit een door de voetbalclub "F.V.C." te Leeuwarden met ge noemde bank te sluiten overeenkomst van geld lening ten belope van 66.000, 3. het aangaan van een overeenkomst met de voet balclub "F.V.C." ten aanzien van de te verle nen garantie; 1 het stellen van de gemeente tot borg ten be hoeve van de Friese Bondsspaarbank te Leeuwar den tot zekerheid van nakoming van al de ver plichtingen, voortvloeiende uit een door de Vereniging Openbare Bibliotheek Leeuwarden met genoemde bank te sluiten overeenkomst van geld lening ten belope van 750.000, 2het aangaan van een overeenkomst met de Vere niging Openbare Bibliotheek Leeuwarden ten aan zien van de te verlenen garantie; 3. het verlenen van een extra subsidie aan de Vereniging Openbare Bibliotheek Leeuwarden;

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 27