- 4 - - 5 - 1 d. het stellen van de gemeente tot borg ten be hoeve van de Coöp. Ver. Friesland Bank te Leeuwarden tot zekerheid van de nakoming van al de verplichtingen, voortvloeiende uit een door de kanovereniging "De Hydronauten" te Leeuwarden met genoemde bank te sluiten over eenkomst van geldlening ten belope van 20.000,en tot het aangaan van een over eenkomst met de kanovereniging "De Hydronauten" ten aanzien van de te verlenen garantie; e. het stellen van de gemeente tot borg ten be hoeve van de Friese Bondsspaarbank te Leeuwar den tot zekerheid van de nakoming van al de verplichtingen, voortvloeiende uit een door de Vereniging Chr. Harmoniekorps "Looft den Heer" te Leeuwarden met genoemde bank te slui ten overeenkomst van geldlening ten belope van 25.000,- en tot het aangaan van een overeen komst met de Vereniging Chr. Harmoniekorps "Looft den Heer" ten aanzien van de te verle nen garantie; f. het aangaan van een overeenkomst met de Co- operatieve Vereniging Friesland Bank b.a. tot verlenging voor de tijd van vijf jaar van de per 1 juni 1980 beëindigde rekening-courant overeenkomstwaarbij door de Bank gedurende deze periode ten behoeve van de Gemeente een krediet in rekening-courant wordt geopend tot een bedrag van ten hoogste 2.000.000,-. E. Brief van 10 juni 1980 van Gedeputeerde Staten van Friesland, waarbij worden toegezonden: 1de kadastrale beschrijving van de in het kader van de gemeentelijke herindeling voorgestelde grenzen; 2. de daarbij behorende kadastrale kaarten, voor zover van belang voor Leeuwarden; 3. de notulen van de vergadering van provinciale staten van 30 januari 1980. F. Mededelingen van Burgemeester en Wethouders be treffende het gebruik maken in het derde en vier de kwartaal 1979 en het eerste en tweede kwartaal 1980 van de bevoegdheid bedoeld in artikel 2 van de "Verordening benoemen onderwijzend personeel". G. Mededeling van de Commissie voor Grondbedrijf be treffende besluiten tot verpachting in het eerste halfjaar 1980. H. Afschrift van een tweetal (eind)vonnissen van de Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden inzake de onteigening ten name van de gemeente Leeuwarden van in het bestemmingsplan "Transvaalwijk" gele gen percelen/'perceelsgedeelten. Voorgesteld wordt deze eric ten voor kennisgeving aan tt nemen Tijdens de hoorzitting op 1 mei j.l. te St. Annaparochii heeft de Burgemeester het standpunt van de gemeente Leeuwarden met betrekking tot het Groene Stergebied ter kennis gebracht van de Minister van Binnenland;e Zaken; de daarbij overhan digde tekst is voor U ter ii zage gelegd. Wij stellen U voor de b'ief en de bij lagen voor ken is- geving aan te nemen. Voorgesteld wordt deze mede' delingen voor kennisgevng aan te nemen. Wij achten de vastgeste de definitieve schadeloosstel lingen aanvaardbaar voor de gemeente. Voorgesteld wordt de inhoud van deze afschrif' ten voor kennisgeving aan te nemen Brief van 24 juni 1980 van het dageijks bestuur var de Regio Friesland-Noord, waarbij zijn toe gezonden de besluiten van de Regioraad van 10 juri 1980 tot: - vaststelling van de begroting van de DGD voor het dienstjaar 1981; - aaststelling van de begroting van de Regio voor het dienstjaar 1981; - i ijziging van de gebroting van de Regio voor et dienstjaar 1981; - aststelling van het jaarverslag 1979. Br ef van 30 juni 1980 van het dagelijks bestuur van de Centrale Post Ambulancevervoer Friesland, wa rbij de ontwerp-begroting voor 1981 is toege- zo den. Br ef van 18 juli 1980 van het bestuur van de St chting Katholiek Onderwijs Leeuwarden, in- ho dende intrekking van de aanvraag van 23 mei 1930. Ve zoeken van 1. het bestuur van de Stichting Katholiek Onder wijs Leeuwarden om medewerking voor: a. de inrichting van een speellokaal ten be hoeve van de "Julia Kleuterhof"; b. de aanschaf van buitenzonwering ten behoe ve van de "Julia Kleuterhof"; c. de aanschaf van twee zandtafels ten behoe ve van de St. Paulusschool d. de vervanging van 6 lichtkozijnen in de zuidgevel van de "St. Franciscusschool" 2. het bestuur van de Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs Leeuwarden om mede werking voor de verbetering van de verlichting in 5 kleuterscholen; 3. het bestuur van de Vereniging voor Gerefor meerd Onderwijs te Leeuwarden om medewerking voor de aanschaf van leermiddelen voor het geven van onderwijs in de Friese taal, ten be hoeve van de "Johannes Bogermanschool" 4. de Stichting "Leeuwarder Buitenschool" om me dewerking voor de aanpassing van drie ruimten in de Buitenschool. |M. Ve zoek van 3 juni 1980 van de kontaktgroep "Rondom de Grote Kerk" om aan een beeldend kun stenaar opdracht te geven een monument te ont- wt pen voor het heringerichte Jacobijner Kerk hof. p. Br .ef van 4 juni 1980 van de heer P. Aarnout, VaLeriusstraat 101 b, inzake klachten over het onderhoud van de tuinen en woningen in het Va- I leriuskwartier Voorgesteld wordt deze brie ven voor kennisgeving aan te nemen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 28