Mededelingen voor de Raadsvergadering van 1 september 1980 ngekomen zijn: Bericht van goedkeuring, behoudens enkele planvoorschriften, bij Koninklijk Besluit van 13 juni 1980 nr. 28 van het raadsbesluit van 19 december 1977 tot vaststelling van het bestemmingsplan "Camminghaburen" en tot het grotendeels ongegrond ver klaren van het ingestelde beroep. Berichten van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende diverse wijzigingen van de gemeentebegroting en de begrotingen van diverse takken van dienst voor het dienstjaar 1980 Berichten van goedkeuring van Ge deputeerde Staten van Friesland betreffende diverse wijzigingen van de gemeentebegroting en van de begrotingen van diverse takken van dienst voor de dienstjaren 1979 en 1980. Bericht van goedkeuring van-Gede puteerde Staten van Friesland be treffende het raadsbesluit van 31 maart 1980 tot aankoop van onder Lekkum gelegen percelen weiland van de Diaconie der Hervormde Gemeente te Oenkerk. Wethouders betreffende het uitoefenen in het tweede kwartaal 1980 van de macht tot het verhuren van gemeente eigendommen, als bedoeld in het raadsbesluit van 26 januari 1976, nr. 467 c. Goedkeuring is onthouden aan het plan- voorschrift, waarbij ons College het uitwerkingsplan c.q. wijzigingsplannen niet anders mag vaststellen dan over eenkomstig de uitspraak van Uw Raad. De Kroon is van mening, dat een derge lijke bepaling te zeer afbreuk doet aan de zelfstandige bevoegdheid van burge meester en wethouders en niet in overeen stemming is te achten met het bepaalde in artikel 11 van de Wet op de Ruimte lijke Ordening. Een dergelijke bepaling kan derhalve voortaan niet meer in be stemmingsplannen worden opgenomen. Voorts heeft de Kroon bedenkingen tegen enkele planvoorschriften, omdat deze niet vol doende duidelijk de bedoeling hiervan weer geven. Deze voorschriften zullen op dit punt worden aangepast. Wij stellen U voor dit bericht voor kennisgeving aan te nemen Voorgesteld wordt deze berichten voor kennisgeving aan te nemen. Het ter zake genomen besluit is ter inzage gelegd. Voorgesteld wordt deze mededeling voor kennisgeving aan te nemen. O. Brief van 19 juni 1980 van het buurt- en Jeugd werk Wielenpolle inzake onderzoek naar de kwali teit van de renovatie in de Wielenpolle. P. Brief van de mei 1980 van de Nederlandse Vereni ging Bescherming Voetgangers met het verzoek om toekenning van subsidie voor het jaar 1981. Q. Beroepschrift van 3 juli 1980 van P. Brinkman en Zn. B.V. te Leeuwarden tegen het weigeren van een vergunning voor het vergroten van een werkplaats op het perceel Lijsterstraat 8, alhier. Voorgesteld wordt deze verzoe ken en deze brieven in handW te stellen van Burgemeester en Wethouders om pre-advies. Aangezien het hier een lande lijke vereniging betreft be hoort subsidiëring ons in ziens door de rijksoverheid plaats te vinden. Deze vereniging ontvangt dan ook jaarlijks een belangrijk subsidie van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Voorgesteld wordt de vereni ging dienovereenkomstig e berichten. Dit beroepschrift is ove een- komstig artikel 390, tweede lid van de Bouwverordening in handen gesteld van de Com missie van advies inzake be roepschriften ingevolge e Bouwverordening die de R ad van advies zal dienen. Op de leeskamer zijn de volgende stukken ter inzage gelegd: 1. Overzicht-voortgang woningbouw mei 1980. 2. Jaarverslag 3 979 Rijksplanologische Dienst. Brief van 9 juni 1980 van de Raad voor Onroerende Zaken en het rapport "Gemeentelijke woonruimteregels schadelijk voor volkshuisvesting". 4. Brief van 30 juni 1980 van de Statenwerkgroep PSP-Fries- land, waarbij de nota "Wonen in het landelijk gebied" wordt aangeboden; de raadsbrief van 6 september 1979 en de brief van B. en W. van de Statenwerkgroep van de PSP van 1 oktober 1979. 5. Conclusies stukken vergadering 9 juni 1980 van het dage lijks bestuur van de Regio Friesland-Noord. 6. Ontwerp van een nieuwe politiewet bijlagen. 7. Brief van de Stichting Friese Milieuraad inhoudende voor aankondiging E-dag in Friesland op 17 oktober 1980. 8. Brief van 12 juni 1980 van de Werkgroep Straatplan Cam- minghastraat betreffende herindeling Camminghastraat en het antwoord van B. en W. van 30 juni hierop. E. Mededeling van Burgemeester en

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 29