- 2 - II. het raadsbesluit van 14 mei 1979 tot vaststelling van het bestemmingsplan "2e Wijziging Westeinde 1970" en tot ongegrondverklaring van de bezwaren van de heer D. Tjalsma en anderen; III. het raadsbesluit van 17 september 1979 tot verkoop van in deelgebied IY van het bestemmingsplan "Camminghaburen" gelegen percelen bouwterrein aan Kats Bouwgroep N.Y.; IY. de raadsbesluiten van 29 oktober 1979 tot: a. verkoop van een in het bestemmings plan "Het Yliet-Welgelegen I" tus sen de Willem Loréstraat en het Yliet gelegen perceel bouwterrein aan D. Eisma; b. verkoop van een in het ontwerp-uit- werkingsplan "Camminghaburen Haven- Noord" gelegen perceel bouwterrein aan W. Bennink; c. verkoop van een in het ontwerp-uit- werkingsplan "Camminghaburen Haven- Noord" gelegen perceel bouwterrein aan Bemog B.Y. te Kampen; d. verkoop van in het ontwerp-uitwer- kingsplan "Camminghaburen-deelge- bied II" gelegen percelen bouwter rein aan Bouwbedrijf T. Jellema en Zn. B.Y.; e. vaststelling van een voorberei- dingsbesluit voor het plangebied Blokhuisplein; f. het stellen van de gemeente tot borg ten behoeve van de Kingma's Bank N.Y.. tot zekerhel d van de nakoming van al de verplichtingen voort vloeiende uit een door de Neder landse Vereniging tot bescherming van Dieren, afdeling Leeuwarden, met genoemde bank te sluiten over eenkomst van geldlening ten belope van 37*000,onder diverse voor waarden; Y. de raadsbesluiten van 19 november 1979 tot: a. aankoop van het perceel met opstal Eysingastraat 9 van K. Koopmans; b. verkoop van eerder in erfpacht uit gegeven percelen grond aan diverse erfpachters c. verkoop van een gedeelte van het eerder in erfpacht uitgegeven per ceel grond P. Potterstraat 41 aan C. Jansma c.s. en van een gedeelte van het eerder in erfpacht uitgege ven perceel grond P. Potterstraat 16 aan T.H. de Yries; d. verkoop van een ten noorden van de Stinzenflora gelegen perceel bouw - terrein aan E.J. Ploegh te Leeuwar - 3 - den en H.P. Nijenhuis te Dronrijp; e. verkoop van een in het bestemmings plangebied "Hemrik" gelegen perceel industrieterrein aan T.J. Langeberg te Roordahuizum; f. het aantrekken van tijdelijke finan cieringsmiddelen ter voorziening in de behoefte aan kasgeld gedurende het jaar 1980 tot ten hoogste 59*000.000, g. het aangaan van vaste geldleningen tot een bedrag van ten hoogste 45*000.000,voor het jaar 1980 ten behoeve van de financiering van nieuwe kapitaaluitgaven en van onderhanden zijnde werken alsmede voor de consoli datie van vlottende schuld; h. het uitlenen van overtollige kasmidde len aan publiekrechtelijke lichamen, aan de N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten en aan andere kredietwaar dige instellingen gedurende het jaar 1980; i. het aangaan van een overeenkomst met de N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeen ten tot het vaststellen van het krediet in rekening-courant voor het jaar 1980 op 11.000.000, F Mededelingen van Burgemeester en Wethouders betreffende het gebruik maken in het vierde kwartaal 1979 van de bevoegdheid bedoeld in artikel 1 van de "Delegatie-verordening on derwijs" G Rapporten omtrent: 1controle administratie Woningbedrijf over het eerste kwartaal 1979; 2. controle administratie Markt-, Haven- en Slachthuisbedrijf over het derde kwartaal 1979; 3. controle legeskas Bureau Burgerlijke Stand in het eerste halfjaar 1979; 4. eindcontrole administratie Vermakelijk heidsbelasting. H Brief van 15 november 1979 van het Dagelijks Bestuur van het Woonwagenschap Friesland, waarin wordt medegedeeld dat Gedeputeerde Staten de jaarrekening van dit schap over 1978 hebben vastgesteld. I Brief van 12 december 1979 van de heer J.P.M. Wilmot, hoofd van de Griffie van de Tweede Kamer der Staten-Generaalwaarin de ont vangst wordt bevestigd van de brief van 20 november 1979 betreffende de vestiging van de Open Universiteit. Afschrift van een schrijven van 25 november 1979 van de heer F. van Rooijlid gemeen teraad Veldhoven, aan het SIPRI te Stock- Voorgesteld wordt deze be richten, deze mededelingen, deze rapporten en deze brieven voor kennisgeving aan te nemen. Aangezien het onderhavige probleem niet behoort tot de competentie van het ge-

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 2