F. Beschikking van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen inza ke de toepassing van artikel 69, tweede lid, van de Kleuteronderwijs wet ten behoeve van de kleuterschool aan de Grote Kerkstraat nr. 83. G. Verzoeken van het bestuur van de Vereniging voor Protestants Christelijk kleuter- en lager onderwijs te Leeuwarden-Zuid om medewerking voor: 1. de aanschaf van een ballenwagen en een mattenwagen; 2. de aanschaf van buitenmateriaal voor het vak gymnastiek; ten behoeve van de Oohan Willem Frisoschool H. Brief van 30 juni 1980 van het dagelijks bestuur van het Woonwagen schap Friesland met betrekking tot de begroting 1981, begrotingswijzi gingen 1979 en 1980 alsmede het jaarverslag over 1979. I. Brief van 3 juli 1980 van de bewoners van het verzorgingshuis Triotel inzake klachten over de warme maaltijd. 0. Brief van de Stichting Buitenlandse Werknemers Noord-Nederland, ingekomen op 17 juli 1980, met betrekking tot de huur van het pand Zuidergrachtswal 16 te Leeuwarden. Voorgesteld wordt deze beschikking voor kennisgeving aan te nemen. K. Brief van 29 juli 1980 van Van Ruiten Vleescentrum B.V. betreffende de ver koop van het Gemeentelijk Slachthuis. L. Brief van 12 augustus 1980 van de heer H. Hofstra, de Ookse 214-2, Leeuwarden inzake de aanvraag van zijn echtgenote op grond van de Be schikking geldelijke steun huis vesting gehandicapten. Voorgesteld wordt deze verzoeken en deze brieven in handen te stellen van Burgemeester en Wethouders om preadvies. Op de leeskamer zijn de volgende stukken ter inzage gelegd: 1. Brief van 16 juli 1980 van de Algemene Verladers- en Eigen Vervoer Organisatie, inhoudende een vooraankondiging van een ontmoetingsbijeenkomst overheid- bedrijfsleven op 15 oktober 1980. 2. Boekje van het Instituut voor Toegepaste Sociologie getiteld "Ze moeten mij ook altijd hebben". Mededelingen voor de Raadsvergadering van 22 september 1980. Ingekomen zijn: A. Berichten van goedkeuring bij Konin klijk Besluit van 18 augustus 1980, nr. 4- van de raadsbesluiten van 24- juni 1980 tot: 1. wijziging van de Parkeer- en parkeer- geldverordening 1978; 2. vaststelling van de Verordening tot wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van lesgeld voor het volgen van onderwijs aan het Gemeentelijk Muziekinstituut Leeuwarden (7e wijziging). B. Bericht van ontvangst van Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende het raadsbesluit van 2 juni 1980 tot wijzi ging van de lozingsverordening riolering. C. Berichten van goedkeuring van Gedeputeer de Staten van Friesland betreffende di verse wijzigingen van de gemeentebegro ting en van de begrotingen van diverse takken van dienst voor het dienstjaar 1980. D. Berichten van goedkeuring van Gedeputeer de Staten van Friesland betreffende: I. het raadsbesluit van 23 juni 1980 tot aankoop van het perceel met op stal Willemskade N.Z. 24 alsmede de onverdeelde helft van een aangrenzen de steeg van A.3.E. Heijnen; II. het raadsbesluit van 24 juni 1980 tot het stellen van de gemeente tot borg ten behoeve van de Onderlinge Levensverzekeringsmaatschappij 0BF te Leeuwarden, tot zekerheid van de nakoming van al de verplichtingen van de Stichting Kankercentrum Friesland te Leeuwarden voortvloeiende uit een door haar met de Onderlinge Levens verzekeringsmaatschappij 0BF te slui ten overeenkomst van geldlening, groot 400.000, III. de raadsbesluiten van 11 augustus 1980 tot: a. aankoop van het perceel met op stallen Huizumerlaan 100 van me vrouw A. Gort-Luimstra te Leeuwarden en mevrouw M. van der Ploeg-Luimstra te Vrouwenparochie; b. aankoop van het perceel met op stal Oldegalileën 12 van R. Stein- voorte; c. aankoop van de opstallen Balistraat 33 van 3. Westerhof te Hardegarijp; -2-

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 30