d. aankoop van het perceel met op stallen Johannes Semsstraat 2 van B. Boswerger; e. verkoop van eerder in erfpacht uit gegeven percelen grond aan diverse erfpachters; f. verkoop van gedeelten van eerder in erfpacht uitgegeven percelen grond aan diverse e-rfpachters; g. verkoop van een perceeltje grond gelegen ten oosten van en grenzende aan het perceel met opstallen Schrans 14-5 aan P.N.J. Andela; h. verkoop van een ten westen van en aan het perceel Paramaribostraat 16 gelegen perceeltje grond aan L. Kazimier; i. verkoop van een in het bestemmings plangebied "Hemrik" gelegen perceel industrieterrein aan Bouwbedrijf C. Tadema B.V. j. verkoop van een in het bestemmings plangebied "Hemrik" gelegen perceel industrieterrein aan Vleesbedrijf "De Mustang" B.V.; k. verkoop van een in het bestemmings plangebied "Hemrik" gelegen perceel industrieterrein aan Radio-Electro- technisch Buro Lodema B.V.; 1. het aangaan van een overeenkomst met de Stichting Kabeltelevisie Leeuwar den waarbij genoemde stichting wordt toegestaan tot en met oktober 1980 een extra krediet in rekening-courant op te nemen tot een bedrag van 1.000.000, E. Rapporten omtrent: 1. controle administratie Markt-, Haven en Slachthuisbedrijf over het eerste kwartaal 1980; 2. controle administratie Dienst voor Ge zondheidszorg over het eerste kwartaal 1980; 3. controle administratie Gemeentelijke Sociale Dienst over het eerste kwar taal 1980, F. Brief van 13 augustus 1980 van het dage lijks bestuur van de Regio Friesland-Noord, waarin wordt medegedeeld, dat Gedeputeerde Staten bij besluit van 5 augustus 1980 de begroting van de Regio Friesland-Noord voor het dienstjaar 1981 alsmede de eerste wijziging van deze begroting hebben goed gekeurd. Voorgesteld wordt deze berichten, deze rapporten en deze brief voor kennisgeving aan te nemen. G. Verzoek van het bestuur van de Stich ting Katholiek Onderwijs Leeuwarden om medewerking voor de aanschaf van een wa tertafel ten behoeve van de St. Joseph Kleuterschool. H. Verzoek d.d. augustus 1980 van het ko- mitee ter verdediging van de werkgele genheid in Friesland betreffende het naar voren halen van geplande bouwwerken. Voorgesteld wordt dit verzoek in handen te stellen van Burgemeester en Wethouders om preadvies. De ontwikkeling van de financiële po sitie van onze gemeente heeft ons er helaas toe gedwongen in het kader van het beleidsplan 1981-1985 een ingrij pende temporisering aan te brengen in de gemeentelijke activiteiten, ook met betrekking tot de bouwactiviteiten. Een aantal voor de bouwsector belang rijke investeringen kon in dit beleids plan worden gehandhaafd. Wij stellen U voor betrokkenen in vorenstaande zin te antwoorden. IBrief van 13 augustus 1980 van de heer B. Peenstra, waarin hij verzoekt om een schriftelijke verklaring van de ge meente dat de boerderij, gelegen aan het Kalverdijkje 79 door de Gemeente zal worden afgebroken, zodra de bewo ners genoemd perceel hebben verlaten. Wij hebben geen toezegging gedaan, dat de boerderij, gelegen aan het Kalver dijkje 79 zal worden afgebroken nadat de bewoners genoemd perceel zouden heb ben verlaten. De directeur Grondbedrijf heeft bij brief van 2 november 1979 aan adressant medegedeeld dat: a. de boerderij gelegen is in het re creatiegebied Kalverdijkje en het voor de gemeente van belang is deze boerderij in eigendom te houden en daarover te kunnen beschikken; b. het bedrijfsgedeelte van deze boer derij benodigd is als opslagruimte voor de Dienst voor Sport en Recrea tie. Afbraak van de onderhavige boerderij wordt thans door ons niet overwogen. Wij stellen U voor adressant in deze zin te berichten. J. Brief van 1 september 1980 van bewo ners van de Tesselschadestraat en de Ruusbroecstraat waarbij een kopie wordt toegezonden van hun aan ons Col lege toegezonden bezwaarschrift tegen het verlenen van een bouwvergunning voor een kantorencomplex op het terrein van het (te ontmantelen) Shell-depot aan de Harlingertrekweg, met het ver zoek geen verdere medewerking te ver lenen aan het realiseren van dat bouwwerk. Op 1 september j.l. heeft de Raad in gestemd met de bouw van een kantoorge bouw op het terrein van het Shell-depot. De artikel 19 procedure ter verkrijging van de vereiste verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten wordt thans toegepast. Een kopie van ons ant woord aan betrokkenen zal te zijner tijd voor U ter inzage worden gelegd. Op de leeskamer zijn de volgende stukken ter inzage gelegd: 1. Conclusies en stukken van de vergadering van 11 augustus 1980 van het dagelijks bestuur van de Regio Friesland-Noord. - 2 -

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 31