- 4 - 2. Brief van 26 augustus 1980 van het bestuur van de belangenvereniging "Oranje- wijk" waarbij de opmerkingen worden toegezonden, die ingediend zijn op de door de gemeente Leeuwarden uitgeschreven hoorzitting op 26 augustus 1980 naar aar leiding van de stadsvernieuwingsplannen voor het I.S.R.-gebied Molenpad e.o. 3. Oaarverslag 1979 van de Stichting "Funs Universitaire Festiging Fryslan". 4. Het boekje "Lytse oenrikkemandaasje" (lijst van ambtelijke woorden). Mededelingenlijst voor de Raadsvergadering van 13 °ktober_1980. Ingekomen zijn: A. Bericht van goedkeuring bij Koninklijk Besluit van 19 september 1980, nr. 9 van het Raadsbesluit van 28 januari 1980 tot vaststelling van de Verordening tot wijziging van de Verordening op de hef fing en invordering van reinigingsrech ten (2e wijziging). B. Berichten van goedkeuring van Gedeputeer de Staten van Friesland betreffende di verse wijzigingen van de gemeentebegro ting en van de begrotingen van diverse takken van dienst voor het dienstjaar 1980. C. Berichten van goedkeuring van Gedeputeer de Staten van Friesland betreffende: I. het raadsbesluit van 10 maart 1980 tot het ongegrond verklaren van het bezwaar van de Rijkswaterstaat direk- tie Friesland ten aanzien van het op de plankaart aangegeven tracé tot het vaststellen van het bestemmingsplan "Tweede wijziging van het bestemmings plan voor het Buitengebied (Zuidtan gent)" II. het raadsbesluit van 21 april 1980 tot het vaststellen van het bestem mingsplan Wirdum-Marwerd" III. de raadsbesluiten van 23 juni 1980 tot: a. aankoop van het perceel met opstal len Eewal 36 en 58 van G. Dijkstra; b. aankoop van het perceel met opstal Achter de Hoven 114e van "Van Mee- keren Beheer B.V." te Bergum; c. aankoop van het perceel met opstal Tuinen 22 en 24- van M. Smedema; IV. de raadsbesluiten van 1 september 1980 tot: a. aankoop van een zuidoostelijk ge deelte van het perceel Mr. P.O. Troelstraweg 49 van de Hervormde Gemeente Leeuwarden; b. aankoop van een complex onbebouwde terreinen gelegen in het gebied "Huizum-Bornia" tussen de Donia- straat en de Wiardastraat van de Stichting Woningstichting in de gemeenten Leeuwarden en Leeuwarde- radeel; c. aankoop van het perceel met opstal Speelmansstraat 17 van "Koskon B.V." te Birdaard; d. verkoop van eerder in erfpacht uit gegeven percelen grond aan diverse erfpachters;

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 32