16. - 2 - e. verkoop van diverse perceeltjes grond aan A.A. Kolthof, T. v.d. Horn en C. Alma; f. verkoop van ten westen van de weg Oldegalileën gelegen per ceeltjes grond aan diverse per sonen; g. verlenen van het recht van opstal op het voor de herbouw van een wa termolen benodigde gedeelte van een perceel aan de Stichting "Op Toutenburg" te Tietjerk; h. het afstaan in erfpacht, gecombi neerd met de vestiging van een accessoir opstalrecht, van de per celen grond, waarop aanwezig de opstallen Westerplantage 32, 34-, 36, 38, 4-0 (inclusief Torenstraat nummer 37) aan G. Steen; i. vestiging van een erfdienstbaar heid van gootrecht (riolering) ten behoeve van de eigenaren van de panden Ereprijs 110 en Longkruid 3 en 5. D. Bericht van goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende het aan gaan van een 25-jarige 10 7/8 rentende geldlening, groot 10.000.000,-- met de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten. E. Mededelingen van Burgemeester en Wethou ders betreffende het gebruik maken in het derde kwartaal 1980 van de bevoegdheid bedoeld in artikel 2 van de "Verordening benoemen onderwijzend personeel". F. Rapporten omtrent: 1. controle administratie Woningbedrijf over het tweede en derde kwartaal 1979; 2. controle administratie Woningbedrijf over het vierde kwartaal 1979 en het eerste kwartaal 1980; 3. controle administratie Dienst Stadsont wikkeling over het eerste kwartaal 1980; 4-, controle administratie Dienst Stadsont wikkeling over het tweede kwartaal 1980; 5. controle administratie Dienst voor Ge zondheidszorg over het tweede kwartaal 1980; 6. controle administratie Dienst Sport en Recreatie over het tweede kwartaal 1980; 7. controle financiële administratie Alge mene Dienst over het tweede kwartaal 1980; 8. controle administratie Woningbedrijf over het tweede kwartaal 1980; 9. controle administratie Dienst voor So ciale Werkvoorziening over het tweede kwartaal 1980; - 3 - 10. controle administratie Gemeentelijke Sociale Dienst over het tweede kwar taal 1980 11. controle administratie Dienst voor Reiniging en Brandweer over het twee de en derde kwartaal 1980; 12. controle administratie Dienst voor Sociale Werkvoorziening over het der de kwartaal 1980; 13. controle voorschotkas M.P.A. van het eerste halfjaar 1980; 14-. controle voorschot- en legeskas Poli tie van het eerste halfjaar 1980; 15. controle voorschotkas Schooladvies dienst van het eerste halfjaar 1980; controle voorschotkas afdeling Inter ne Zaken van het eerste halfjaar 1980. G. Brief van 27 augustus 1980 van de Gemeen teraad van Stavoren met het verzoek adhe sie te betuigen aan een aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Economische Za ken gerichte brief, waarin erop aangedron gen wordt het kabinetsvoorstel tot het bouwen van drie kerncentrales niet tot uitvoer te brengen, met name voor wat be treft de aan de westelijke dijk van de N.0. Polder te bouwen kerncentrale. Voorgesteld wordt deze berich ten, deze mededelingen en deze rapporten voor kennisgeving aan te nemen. Onder verwijzing naar de circu laires van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten van res pectievelijk 25 november 1971 en 28 maart 1979 wordt voorge steld deze brief voor kennisge ving aan te nemen. H. Verzoeken van het bestuur van de Stich ting Katholiek Onderwijs Leeuwarden om medewerking voor: a. het treffen van brandpreventievoor zieningen in diverse scholen van ge noemde stichting; b. de aanschaf van meubilair voor de nieuwe school in Wytgaard. I. Brief van 4- september 1980 van bewoners rondom de Pottebakkersplaats inzake de situatie ter plaatse. 3. Brief van 11 september 1980 van de bewo ners van de Kei inzake speelvoorzieningen en verkeersdrempels. K. Brief van 17 september 1980 van de Werk groep Ruimtelijke Ordening in Bilgaard inzake speelmogelijkheden op de pleintjes. L. Brief van augustus 1980 van Koning en Hartman B.V. te s-Gravenhage betreffen de een Probeye warmtekijker. Voorgesteld wordt deze verzoe ken en deze brieven in handen te stellen van Burgemeester en Wethouders om preadvies. Voorgesteld wordt deze brief ter afhandeling in handen te stellen van de Coördinatie-Com missie Energiebesparing.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 33