- ih - M. Op 8 september j.l. ingekomen brief van de Graham Lowlanders Pipes and Drums met het verzoek een door de gemeente van R.S. Timmermans en Zoon B.V. aangekochte loods beschikbaar te stellen als repetitieruimte. N. Verzoek van 9 september 1980 van me vrouw S. Ooustra-Walthuis om andere huisvesting. 0. Brief van 15 september 1980 van de Stichting Katholiek Onderwijs Leeu warden betreffende problematiek rond de totstandkoming van een gymnastiek lokaal te Wytgaard. Op een ter zake aan ons gerichte brief van 23 juni jl. hebben wij de Graham Lowlanders Pipes and Drums bij brief van 16 september jl. reeds het volgende bericht: "De bedoelde loods aan de Krijn van den Helmstraat is begin augus tus jl. ontruimd aan de gemeente opgeleverd. Direkt daarna hebben onbekenden daaraan dermate grote vernielingen aangericht, dat het noodzakelijk was de loods direkt dicht te spijkeren en ontoeganke lijk voor een ieder te maken. De loods is thans totaal ongeschikt om voor welk doel dan ook te wor den gebruikt. Overigens hebben wij geen andere ruimte voor U beschik baar." Aan het vorenstaande kan worden toegevoegd, dat wij hebben beslo ten de eveneens aangekochte loods ten westen van de Dokkumertrekweg te doen slopen, zulks teneinde ook hier vernielingen etc. te voorko men. Wij hebben de Dienst Stads ontwikkeling reeds opgedragen ter zake het nodige te verrichten. Voorgesteld wordt adressant te berichten, dat de desbetreffende gebouwen niet voor het door hem beoogde doel beschikbaar kunnen worden gesteld. Bij de plaatselijke woningcorpo raties is het verzoek bekend. Op grond van een medisch advies van de Districts Geneeskundige Dienst wordt het verzoek als urgent aan gemerkt. Hoewel briefschrijfster in een eerder stadium reeds een (nieuwe) bejaardenwoning in de Transvaalwijk is aangeboden, zijr de herhuisvestingsmogelijkheden beperkt vanwege haar voorkeur voor het nog te realiseren project in Huizum-Dorp en Huizum-West. De wo ningcorporaties blijven streven naar een spoedige oplossing van het ver zoek om andere woonruimte. Wij stel len U voor briefschrijfster van dat streven in kennis te stellen. Wij mogen U terzake verwijzen naar onze brief van 26 september 1980 aan het bestuur van de Stich ting Katholiek Onderwijs Leeuwar den, welke voor U ter inzage is gelegd. Overigens zij opgemerkt, dat de Staatssecretaris van Onder wijs en Wetenschappen inmiddels de gevraagde goedkeuring alsnog hee t verleend. Op de leeskamer zijn de volgende stukken ter_inzage_gelegd: 1. Brief gedateerd september 1980 van het Actiecomité tot behoud van de Noorde lijke Spoorlijnen, inhoudende een uitnodiging voor een in november te houden informatie- en overlegbijeenkomst en een verzoek om een bijdrage te geven om de voortzetting van de activiteiten van het comité mogelijk te maken. 2. Brief van IA- september 1980 van Frans van Rooij, raadslid gemeente Veldhoven, betreffende de aanleg van militaire vliegvelden in de omgeving van woongebie den. 3. Brief van 16 september 1980 van het bestuur van de Vereniging Fabrieksleve- ranciers Oudpapier, waarin verzocht wordt om geen subsidieregeling ter zake van de inzameling van oud papier in te voeren, bestaande regelingen tijdelijk op te schorten en verder geen activiteiten te ontwikkelen, welke de inzame ling van oud papier stimuleren, aangezien nu een periode gaat aanbreken waar in een overaanbod van oud papier op de markt gaat ontstaan. 4. Brief van 25 juni 1980 van bewoners van Hoornbloem, Kalmoes, Watermunt en Wilgenroosje, waarin bezwaar wordt gemaakt tegen het opheffen van het voetpad, gelegen naast het perceel Watermunt 2 en het antwoord van Burgemeester en Wet houders op deze brief. 5. Brief van 16 september 1980 van het bestuur van de belangenvereniging "Oranje- wijk", waarbij de opmerkingen worden toegezonden, die zijn ingediend op de hoorzitting naar aanleiding van de stadsvernieuwingsplannen voor het I.S.R.- gebied Achter de Hoven/Vegelin op 16 september 1980. 6. Uitnodiging van de Algemene Verladers- en Eigen Vervoer Organisatie E.V.0. voor een ontmoetingsbijeenkomst "overheid-bedrijfsleven" op 15 oktober 1980 in het Oranje Hotel in Leeuwarden. 7. Brief van de Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars (BBK) waarbij ter informatie een kopie wordt toegezonden van de brief van 12-9-'80 aan de leden van de Commissie C.A.B.K. in Nederland, alsmede een kopie van de brief van 16-9-'80 aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders van de steden waar de B.K.R. van toepassing is betreffende maatregelen aangaande de Beeldende Kun stenaars Regeling. 8. [Jaarverslag 1979-1980 van de Raad voor de Territoriale Decentralisatie (RTD)/ Raad voor het binnenlands bestuur (Rbb).

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 34