Mededelingenlijst voor de Raadsvergadering van 3 november 1580. hgekomen zijn: Berichten van goedkeuring van Gedepu teerde Staten van Friesland betreffende diverse wijzigingen van de gemeentebe groting en van de begrotingen van diver se takken van dienst voor het dienstjaar 1580. Berichten van goedkeuring van Gedepu teerde Staten van Friesland betreffende: I. de raadsbesluiten van 11 augustus 1580 tot: a. aankoop van de percelen grond met opstallen Schrans 51 van Show Jen Chang; b. verkoop van een in het bestem mingsplangebied "Hemrik" ten zui den van de Planetenlaan gelegen bouwterrein en van een ten westen van genoemd terrein gelegen per ceel grond aan Trommel Vastgoed B.V. te Rotterdam; [I. de raadsbesluiten van 1 september 1980 tot: a. verkoop van een in het uitwer kingsplan "Aldlan-Oost IV" gele gen perceel bouwterrein aan H. de Jong; b. verkoop van een in het bestem mingsplangebied "Hemrik" gelegen perceel industrieterrein aan G.T.I. Vastgoed B.V. te Utrecht; III. de raadsbesluiten van 22 september 1580 tot: a. b. d. f aankoop van de percelen met op stallen Borniastraat 11 cum an- nexis van H. de Boer en M. de Boer-Brandsma; aankoop van het perceel met op stal Verstolkstraat 16 van me vrouw J. van Heerewaarden te Dok- kum en van M. Matta; aankoop van diverse ten zuiden van het Van Harinxmakanaal gele gen percelen/perceelsgedeelten weiland van KI. de Jong; verkoop van eerder in erfpacht uitgegeven percelen grond aan diverse erfpachters; verkoop van een gedeelte van het eerder in erfpacht uitgegeven perceel grond Wijnaldumerstraat 7 aan P. Buwalda; verkoop van een in het ontwerp- uitwerkingsplan "Camminghaburen- Haven-Noord" gelegen perceel bouw terrein aan E.S. Westra;

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 35