g. verkoop van een ten noorden van het perceel Winterakoniet gele gen strookje grond aan H. Hon- dius; h. het aangaan van een overeenkomst van ruiling van onroerend goed met G. de Vries; i. 1. het aangaan van een 9j rentende geldlening van 900.000,door de Stich ting Klinisch Chemisch Labo ratorium met de Coöp. Voor schotbank te Bergum G.A. ter financiering van de aanschaf fing van apparatuur in 1979; 2. het mede hoofdelijk stellen van de gemeente tot borg ten behoeve van de Coöp Voorschot bank te Bergum G.A. tot zeker heid van de nakoming van al de verplichtingen van de Stich ting Klinisch Chemisch Labora torium, voortvloeiende uit een door haar met de Coöp. Voor schotbank te Bergum G.A. ge sloten overeenkomst van geld lening groot 900.000,on der diverse voorwaarden en 3. het aangaan van een overeen komst met de Stichting Kli nisch Chemisch Laboratorium ten aanzien van de te verle nen garantie. C. Brief van 7 oktober 1980 van het Dage lijks Bestuur van het Woonwagenschap Friesland, waarin wordt medegedeeld dat de a. ontwerp-laatste begrotingswijziging 1979; b. ontwerp-eerste begrotingswijziging 1980; c. ontwerp-begroting 1980; ongewijzigd zijn vastgesteld. D. Verzoeken van: 1. het bestuur van de Vereniging voor Protestants Christelijk kleuter- en lager onderwijs te Leeuwarden-Zuid om medewerking voor: a. het aanbrengen van een aantal ge luidshinder beperkende voorzie ningen voor de Prins Willem van Oranjeschool; b. de aanschaf van 3 bouwmatten voor de kleuterschool "Boartlik Bigjin"; c. de aanschaf van een typemachine voor de kleuterschool "Boartlik Begjin"; Voorgesteld wordt deze berichten voor kennisgeving aan te nemen. Aangezien het bestuur van het woon wagenschap ons heeft medegedeeld, dat een nieuwe begroting 1981 word voorbereid alsmede een tweede begj tingswijziging 1980, stellen wij voor in afwachting van deze stukka de onderhavige mededeling van het Woonwagenschap voor kennisgeving aan te nemen. 2. het bestuur van de Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonder wijs Leeuwarden te Leeuwarden om medewerking voor: a. het aanschaffen en vernieuwen van gymnastiekmateriaal ten behoeve van diverse lokalen b. het aanbrengen van een nieuw pla fond in het gymnastieklokaal van de Willem Lodewijkschool c. het verbeteren van de verlichting in het gymnastieklokaal van de Willem Lodewijkschool; d. het inrichten van een handenar- beidlokaal in de Rehobothschool e. de vervanging en aanvulling van meubilair ten behoeve van de Prins Bernhard kleuterschool; f. de extra kosten van een aantal aan sluitingen op het Kabeltelevisienet in enkele scholen voor kleuter- en lager onderwijs. Ie. Erief van 25 september 1980 van de Stich ting Buitenlandse Werknemers Noord-Neder land, inhoudende een subsidie-verzoek \oor de Turkse Arbeiders Vereniging F riesland. F. Frief van 29 september 1980 van de Stich ting Buitenlandse Werknemers Noord-Neder- and, inhoudende een verzoek om subsidie \oor de Turkse Kulturele Vereniging. G. Erief van 15 oktober 1980 van het wijk- omité "Schieringen" betreffende reali- atie van een speelplaats voor peuters en kleuters in de wijk Schieringen. H. Erief van 28 augustus 1980 van de heer .C.H. EJörg te Ganterschwil (Zwitser and), waarbij wordt toegezonden een af- chrift van zijn brief aan het gemeente bestuur van Groningen inzake het ontbre ken van een bewegwijzering in de stad Groningen naar Leeuwarden via de E 10 oute. Voorgesteld wordt deze verzoeken en deze brieven in handen te stellen van Burgemeester en Wethouders om preadvies. De bewegwijzering richting Leeuwar den vanuit Groningen is zeer onbevre digend. Daarover zijn reeds meer klachten ontvangen. Deze aanwijzingen worden verzorgd door de landelijke organisatie, de A.N.W.B., gevestigd te s-Gravenhage. Wij zullen met het gemeentebestuur van Groningen terza ke contact opnemen en nagaan of in overleg met deze gemeente verbete ring kan worden aangebracht. Wij stellen U voor betrokkene aldus te informeren. I. Eleroepschrif t van 11 oktober 1980 van de eer M. Bootsma te Leeuwarden tegen het weigeren van een bouwvergunning voor het laatsen van een duivenhok op het erf chter de woning Carel van Manderstraat 0 te Leeuwarden. Dit beroepschrift is overeenkomstig artikel 390, tweede lid van de Bouw verordening, in handen gesteld van de Commissie van advies inzake be roepschriften ingevolge de Bouwver ordening, die de Raad van advies zal dienen. - 2 - - 3 -

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 36