- 4 - jn de volgende stukken ter inzage gelegd: 1. Conclusies en stukken vergadering 8 september 1980 van het dagelijks bestuur van de Regio Friesland-Noord. 2. Brief van 3 oktober 1980 van R. Tuinstra te Sneek, waarbij een beroepsschrift wordt toegezonden gericht aan de inspektie van Volksgezondheid en Geneeskunde te Leeuwar den inzake de toestand met betrekking tot de verpleging van een broer in het Boni- fatiushospitaal en in Triotel. 3. Oaarverslag 1978-1979 van de Stichting Fries Bureau voor School- en Beroepskeuze. 4. Uitnodiging van het Aktiecomité tot behoud van de Noordelijke Spoorlijnen tot het bij wonen van een informatie- en overlegbijeenkomst op 1 november 1980 in Groningen 5. Mededelingen van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), nr. ]A (juli) en 13 (september). Mededelingenlijst voor de Raadsvergadering van 24- november 1980. Ingekomen zijn: A. Berichten van goedkeuring van Gede puteerde Staten van Friesland be treffende diverse wijzigingen van de gemeentebegroting en van de be grotingen van diverse takken van dienst voor het dienstjaar 1980. B. Berichten van goedkeuring van Gede puteerde Staten van Friesland be treffende: I. het raadsbesluit van 23 juni 1980 tot aankoop van de percelen met opstallen (kerkgebouw c.a.) aan het Hoeksterpad en Hoeksterkerk- hof van de Gereformeerde Kerk; II. het raadsbesluit van 22 september 1980 tot aankoop van de percelen met opstallen Vincent van Gogh- straat 54-c van B. Adema; III. de raadsbesluiten van 13 oktober 1980 tot: a. verkoop van eerder in erfpacht uitgegeven percelen grond aan diverse erfpachters; b. verkoop van dé eerder in erf pacht uitgegeven percelen grond Beetgumerstraat 26 en Nic. Maesstraat 6 aan resp. mevrouw B. v.d.Heen-Dirksen en 3.de Vries; c. verkoop van het eerder in erfpacht uitgegeven perceel grond, waarop het pand Gulianalaan 99 is ge bouwd aan Ingenieursbureau Het Noorden B.V.; d. verkoop van een in het bestemmings plangebied "Hemrik" gelegen per ceel industrieterrein aan Bouwmaat schappij Leeuwarden B.V.; e. verkoop van een in het bestemmings plangebied "Hemrik" gelegen indus trieterrein aan Machinefabriek G.v.d. Ploeg B.V. f. verkoop van een in het bestemmings plangebied "Hemrik" gelegen perceel industrieterrein aan T. Jellema en Zoon B.V. IV. het raadsbesluit van 15 oktober 1980 Voorgesteld wordt deze berichten tot verkoop van het perceel met opstal voor kennisgeving aan te nemen. Willem Loréstraat 143 aan M.A. van der Veen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 37