L naar aanleiding van de raadsuitspraak terzake de bewonerswerkgroep bericht, dat een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden van renovatie van dit complex gelet op de vastgestelde uit gangspunten voor het gebied Cambuurster- pad e.o. geen zin heeft. Derhalve stel len wij U voor het onderhavige verzoek af te wijzen. Op de leeskamer zijn de volgende stukken ter inzage gelegd: 1. Conclusies en stukken vergadering 13 oktober 1980 van het dagelijks bestuur van de Regio Friesland-Moord. 2. Regionaal, een uitgave van de Algemene Verladers- en Eigen Vervoer Organisatie van november 1980. 3. Afschrift van een brief van 24- oktober 1980 van de heer H. Klinkenberg te Rinsumageest aan de hoofdcommissaris van Politie over de verwijdering van de fiets van zijn dochter. Brief van 25 oktober 1980 van de Initiatiefgroep Wijs op Weg betreffende een onderzoek naar de gevolgen van de invoering van groene golven bij verkeers lichten. 5. Afschriften van de aan B. en W. gerichte brieven van de bewoners van -Robinsonstraat 1 t/m 27 van 22 en 23 augustus 1980 betreffende overlast van het bedrijf van S.C. Palma en het antwoord van B. en W. op deze brief; 6. Brief gedateerd november 1980 van het bestuur van de ANIB, bond van gehandi capten en arbeidsongeschikten, inzake de verhoging van de gemeentelijke heffingen Wijzigen Algemeen Ambtenarenreglement en verordening bovenmatige ziekte kosten. Bijlage no. 1 Leeuwarden, 21 december 1979- Aan de Gemeenteraad. Blijkens circulaires van het Centraal Bureau inzake gemeenschappe lijke behandeling van gemeentelijke personeelsaangelegenheden van 29 oktober 1979» no. 6833» en 5 november 1979» no. 6418, heeft het Centraal Orgaan besloten een aantal wijzigingen in enkele model-rechtspositie- regelingen aan te brengen. Het Centraal Orgaan heeft de aangesloten gemeen ten aanbevolen deze wijzigingen in de betreffende rechtspositieregelingen fc.w. het Algemeen Ambtenarenreglement en de Verordening, regelende het toekennen van een tegemoetkoming in bovenmatige ziektekosten aan enkele groepen van I.Z.A.-deelnemers, over te nemen. Voor een toelichting verwijzen wij U naar de ter inzage gelegde stukken. )nder mededeling dat het met de centrales van overheidspersoneel gevoerde overleg over deze wijzigingen tot overeenstemming heeft geleid, zodat plaatselijk overleg achterwege kan blijven, geven wij in overweging >ver te gaan tot vaststelling van bijgevoegde ontwerp-wijzigingsbesluiten. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma, Burgemeester. W.J.G. Reumer, Secretaris. -4-

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 39