18.741 a DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 21 decem ber 1979 (bijlage nr. 1ft); BESLUIT vast te stellen de volgende Verordening tot wijziging van het Algemeen Ambtenarenreglement Artikel I a. In artikel D5, tweede lid, wordt voor "eenentwintig" gelezen twee entwintig" b. het gestelde in artikel D7lid 3> sub a, wordt gewijzigd als volgt: "afwezigheid wegens zwangerschap en bevalling en niet aan schuld of nalatigheid van de ambtenaar te wijten ziekte"; c. het gestelde in D10, lid 3> wordt gewijzigd als volgt: "Het bepaalde in de voorafgaande leden geldt met dien verstande, dat de ambtenaar in enig kalenderjaar nimmer meer vakantiedagen kan op nemen dan anderhalf maal het hem bij of krachtens artikel D5 toekomen de aantal dagen, tenzij op een desbetreffend verzoek van de ambtenaar uitdrukkelijk anders is beslist."; d. het gestelde in artikel P 19lid. 3, wordt geschrapt; e. het gestelde in artikel H 7> lid 2, sub b en c, wordt gewijzigd als volgt: "b. zij die 35 of meer jaren in overheidsdienst werkzaam zijn, waarbij ouderen in leeftijd voor jongeren gaan; c. zij die de leeftijd van 35 nog niet hebben overschreden, te begin nen met hen die het geringste aantal jaren in overheidsdienst werkzaam zijn." Artikel II leze verordening wordt geacht in werking te zijn getreden met ingang van 1 januari 1980. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 40