18.741 L DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 21 december 1979 (bijlage nr. 1fl BESLUIT vast te stellen de volgende Verordening tot wijziging van de Verordening regelende het toekennen van een tegemoetkoming in bovenmatige ziektekosten aan enkele groepen van I.Z.A.-deelnemers Artikel I Artikel 2 wordt gelezen als volgt: 1Aan de belanghebbende worden vergoed de in enig, een periode van twaalf opeenvolgende maanden omvattend, tijdvak te zijnen laste blij vende, naar het oordeel van Burgemeester en Wethouders redelijk ge maakte kosten voor verrichtingen en leveringen vallende onder de voor ziening van de I.Z.A.-regeling, voor zover deze kosten een bedrag gelijk aan 1% van het inkomen overschrijden, met dien verstande, dat voor de toepassing van het in dit lid bepaalde de bijdrage van de belanghebbende in de kosten van de voorziening van de I.Z.A.-regeling buiten beschouwing blijft. 2. Onder het inkomen in de zin van dit artikel wordt verstaan de inkoms ten uit arbeid of bedrijf, waaronder mede te verstaan vroegere arbeid of bedrijf, van belanghebbende en die leden van zijn gezin, die als gezinslid deelnemer zijn in de I.Z.A.-regeling en niet uit hoofde van enige wettelijke regeling aanspraak kunnen maken op gehele of gedeel telijke vergoeding van de kosten daarvan. Onder de inkomsten worden niet gerekend: a. het werkgeversaandeel in sociale en pensioenverzekeringen; b. het bedrag, dat in die inkomsten is begrepen ter compensatie van de premie die ter zake van die inkomsten wordt geheven ingevolge de Algemene Ouderdomswet en de Algemene Weduwen- en Wezenwet; c. inkomsten, die strekken tot vergoeding van onkosten, die aan de dienstverhouding zijn verbonden, vergoedingen voor verblijf bui ten Nederland daaronder begrepen; d. vakantie- en presentiegelden; e. kindertoelage of -bijslag; f. gratificaties; g. vergoedingen voor studiekosten; h. uitkeringen bij bijzondere gelegenheden of bijzondere omstandig heden; i. tantièmes."; 3. Geen aanspraak op de in het eerste lid bedoelde vergoeding bestaat, indien en voor zover een belanghebbende niet kan overleggen de be scheiden en/of betalingsbewijzen, waaruit de in genoemd lid bedoelde kosten blijken.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 41