4. De in het eerste lid bedoelde periode van twaalf opeenvolgende maanden vangt aan op of na 1 april 1971." Artikel II Deze verordening wordt geacht in werking te zijn getreden met in gang van 1 januari 1980. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. Toekenning uitkering-ineens Bijlage nr. 2 Leeuwarden, 21 december 1979» Aan de Gemeenteraad. De Minister van Binnenlandse Zaken heeft ons aan de hand van zijn ian de ministers verzonden circulaire van 27 november 1979» nr. AB 79/ I 2490» inzake een uitkering-ineens (de zogenaamde nacalculatie-trend 1979) ter compensatie van de achterstand bij de loonontwikkeling in het particu- iere bedrijfsleven, in overweging gegeven de totstandkoming te bevorderen /an een overeenkomstige voorziening ten behoeve van het daarvoor in aan merking komende personeel der gemeente. Over deze aanbeveling is overeenstemming bereikt met de centrales van verheidspersoneelzodat plaatselijk overleg achterwege kan blijven. Wij stellen voor over te gaan tot vaststelling van het ontwerp- esluit tot toekenning van een uitkering-ineens. De betreffende stukken liggen voor ter inzage. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma, Burgemeester. W.J.G. Reumer, Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 42