Nr. 18.742. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 21 decembe- 1979 (bijlage nr. 2) BESLUIT aan de daarvoor in aanmerking komende ambtenaren in vaste en tijdelijke dienst der gemeente, die een ambt bekleden, ingedeeld in een der bijlagen van de Bezoldigingsverordening 196O, alsmede aan de daarvoor in aanmerking omende werknemers in de zin van de Arbeidsovereenkomstenverordening, wier loon is vastgesteld met toepassing van het bepaalde in artikel C1 van die verordening, een uitkering-ineens toe te kennen met overeenkomstige toe passing van de richtlijnen, geldende voor de toekenning van de overeenkoms tige uitkering-ineens aan het burgerlijk rijkspersoneel, zoals deze richt lijnen ter kennis van de gemeente-besturen zijn gebracht bij circulaire van de Minister van Binnenlandse Zaken van 27 november 1979, nr. AB 78/ u 2490. l/ Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. Verkoop van een in het bestemmingsplan "Huizum-Dorp" gelegen perceel bouwterrein. Bijlage nr. 3. Leeuwarden, 21 december 1979- Aan de Gemeenteraad. Wij hebben met de heer J. Mulder te Goutum overeenstemming bereikt over de verkoop aan hem van het op de ter inzage gelegde tekening met een rode omlijning en nr. 9 aangegeven, in het bestemmingsplan "Huizum- Dorp" gelegen perceel bouwterrein ter grootte van plm. 427 m2 Dit perceel is bestemd voor de bouw van een vrijstaand ééngezinshuis in één bouwlaag. Ten aanzien van de prijs, waartegen en de voorwaarden, waaronder deze verkoop kan plaatsvinden mogen wij U kortheidshalve verwijzen naar het hierbij gevoegde ontwerp-besluit. De Commissie voor het Grondbedrijf gaat met deze prijs akkoord. Wij geven U in overweging te besluiten overeenkomstig het hierna afgedrukte ontwerp. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma, Burgemeester. W.J.G. Reumer, Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 43