No. 18.743 DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 21 decem ber 1979 (bijlage no. 3); BESLUIT te verkopen aan J. Mulder, wonende te Goutum, de Tolve 78» het op de bij dit besluit behorende tekening roodomlijnd en met nr. 9 aangegeven, in het bestemmingsplan "Huizum-Dorp" gelegen perceel bouwterrein ter grootte van plm. 427 m2, voor een prijs van 74»500»(exclusief B.T.W.), ver meerderd met de eventueel ingevolge de bedingen 12 a en 12 b verschuldig de rente (waarover eveneens B.T.W. moet worden voldaan) en voorts onder de volgende bedingen: 1de begrenzing van het terrein is ter plaatse aangegeven door de land meetkundig ambtenaar van de Dienst Stadsontwikkeling van de gemeente Leeuwarden; waar het verkochte terrein grenst aan een waterpartij is de uitgifte- grens zodanig getrokken, dat de aangebrachte beschoeiing daarbinnen valt; de koper verkrijgt deze beschoeiing derhalve in eigendom en onderhoud; over- en ondermaat tengevolge van de nog ambtshalve plaatsvindende kadastrale opmeting van het verkochte kan geen aanleiding geven tot verhoging of verlaging van de koopsom; 2. koper aanvaardt het terrein vrij van hypotheek, beslag en huur en ver der in de toestand, waarin het zich ten tijde van de eigendomsover dracht bevindt, met alle lusten, lasten, plichten, erfdienstbaarheden, enz., daartoe van ouds en met recht behorende; 3. alle op de grondoverdracht vallende kosten, daaronder begrepen die van de levering van een afschrift van de akte voor het gemeente-archief en die van de verrichtingen van de landmeetkundig ambtenaar, bedoeld on der punt 1, welke laatstbedoelde kosten 354>83 (exclusief B.T.W.) bedragen, komen voor rekening van de koper; 4. de koper is verplicht er voor te zorgen, dat op de verkochte grond wordt gebouwd overeenkomstig het bestemmingsplan "Huizum-Dorp"; deze bouw moet binnen twee jaren na de datum van de eigendomsoverdracht ten genoegen van Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden worden voltooid; Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden kunnen in bij zondere gevallen deze termijn verlengen; 5. bij niet-nakoming van het gestelde onder 4» zulks ter beoordeling van de Raad der gemeente Leeuwarden, is de koper, nadat de gemeente Leeuwarden hem bij deurwaardersexploit van de niet-nakoming kennis heeft gegeven, verplicht tot terugoverdracht van het gekochte aan de gemeente Leeuwarden en wel binnen twee maanden na de bedoelde kennisgeving en voor de prijs van 74-500» de kosten van deze terugoverdracht (inclusief de eventueel verschul digde B.T.W.) komen voor rekening van de overdragende partij; 6. de koper is verplicht de op het gekochte gestichte woning na gereed komen gedurende een periode van tenminste 2 jaren als hoofdbewoner/ eigenaar daadwerkelijk te bewonen;

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 44