-2- 7. verkoop, vervreemding, verhuur, dan wel het anderszins ingebruik afstaan van het gekochte of een gedeelte van het gekochte met de daarop gestichte woning, dan wel vestiging van een zakelijk genots- recht daarop, mag, behoudens daartoe vooraf (al dan niet onder voor waarden) verkregen schriftelijke toestemming van Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, niet plaatshebben voordat aan het bepaal de onder 4 (voltooiing der bebouwing) en onder 6 (2 jaren eigen bewoning) is voldaan; de bedoelde toestemming zal slechts in bijzondere gevallen (zoals o.a. verandering van werkkring c.q. overplaatsing, overlijden, ont binding van het huwelijk), één en ander ter beoordeling van Burge meester en Wethouders van Leeuwarden, worden verleend; de bedoelde toestemming dient gemotiveerd en schriftelijk aan Burge meester en Wethouders te worden gevraagd; Burgemeester en Wethouders delen de koper binnen 2 maanden na de ontvangst van het verzoek om de bedoelde toestemming hun beslissing mede; dit beding is niet van toepassing bij verkoop krachtens artikel 1223, lid 2, van het Burgerlijk Wetboek; 8. zodra de verkochte grond krachtens een aan de gemeente Leeuwarden verleende machtiging binnen de geografische begrenzing van een lokaal stadsnet voor centrale ontvangst van televisie en radio is komen te liggen, zal koper gedogen, dat in/op de verkochte grond kabels en /of installaties ten behoeve van genoemde voorziening worden gelegd/aan- gebracht, één en ander in overleg met koper; 9a. bij vervreemding van het gekochte of van een gedeelte van het gekoch te is de overdragende partij verplicht de voorwaarden onder 8, 9a en 10 vermeld tegenover de verkrijger(s) ten behoeve van de gemeente Leeuwarden te bedingen en namens deze gemeente aan te nemen en deze verkrijger(s) te verplichten bij opvolgende vervreemding dezelfde bedingen op te nemen en aan te nemen; 9b. bij vervreemding van het gekochte of van een gedeelte van het gekochj te voordat aan het bepaalde onder 4 (voltooiing der bebouwing) is voldaan, is de overdragende partij, uiteraard met inachtneming van het bepaalde onder 7» bovendien verplicht de voorwaarden onder 4 5, 6, 79b en 10 vermeld tegenover de verkrijger(s) ten behoeve van de gemeente Leeuwarden te bedingen en namens deze gemeente aan te nemen en deze verkrijger (s) te verplichten bij opvolgende ver vreemding dezelfde bedingen op te nemen en aan te nemen; 10. bij niet-naleving van één der verplichtingen of verboden, vermeld onder 5» 6, 7» 8, 9a en 9b, verbeurt de nalatige c.q. overtreder aan de gemeente Leeuwarden voor iedere niet-naleving of overtre ding een boete van 50*000» deze boete is verschuldigd door het enkele feit der niet-naleving of overtreding, zonder dat enige uitdrukkelijke ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst behoeft plaats te vinden; 11. de levering geschiedt op de dag van het verlijden van de akte van overdracht; 12a. indien de akte van overdracht door toedoen van de koper niet nota rieel wordt verleden binnen twee maanden nadat dit raadsbesluit de goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Friesland heeft ver kregen, is de koper vanaf de datum, vallende twee maanden na de datum van goedkeuring van dit besluit tot de dag, waarop de akte wordt verleden, aan de gemeente Leeuwarden over de koopsom een rente verschuldigd, berekend naar 9 per jaar; 12b. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden kunnen toestaan, dat, na dat Gedeputeerde Staten van Friesland dit raadsbesluit hebben goed gekeurd, het verkochte, vooruitlopende op het passeren van de over drachtsakte met inachtneming van de eventueel door Burgemeester -3- houders te stellen voorwaarden, door de koper in gebruik wordt ien; t ,r is alsdan met ingang van de dag waarop de ingebruikneming is gestaan, tot de dag waarop de overdrachtsakte wordt verleden, aan gemeente Leeuwarden over de koopsom een rente verschuldigd, bere- _end naar 9 per jaar; het risico voor en het onderhoud van het gekochte en alle daarvan geheven wordende en nog te heffen lasten en belastingen komen vanaf de levering voor rekening van de koper; 14. de gemeente Leeuwarden is tot geen andere vrijwaring gehouden dan tot die wegens uitwinning; 15* partijen doen afstand van het recht tot het vragen van ontbinding, als bedoeld in de artikelen 1302 en 1303 van het Burgerlijk Wetboek; 16. de akte van eigendomsoverdracht zal worden opgemaakt door en verle den voor een door de koper aan te wijzen, te Leeuwarden gevestigde notaris 17. de te stichten opstallen dienen te worden ontworpen onder super visie van de architect van de gemeente Leeuwarden. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 45