Terkoop van een aan de noordzijde van de Harlingertrekweg gelegen perceel jrond aan de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond A.N.W.B. te s-Graven- ïage Bijlage no. 4 Leeuwarden, 21 december 1979» Aan de Gemeenteraad. Sedert 19^5 verhuurt de gemeente aan de Koninklijke Nederlandse toeristenbond A.N.W.B., gevestigd te s-Gravenhageeen aan de noordzijde /an de Harlingertrekweg gelegen perceel grond ter grootte van plm. 525 a2. Be huurster heeft op dit perceel een technostation gesticht. Be A.N.W.B. heeft ons onlangs verzocht de gehuurde grond, alsmede een /oor uitbreiding van het technostation benodigd perceelsgedeelte, van de gemeente te mogen kopen. Be in koop gevraagde grond ter grootte van plm. 744 m2 is op de ter inzage gelegde tekening met een rode omlijning aangegeven. Be verkoopprijs dient naar onze mening te worden gesteld op f 65.24O,(berekend naar 85,per m2, géén B.T.W. verschuldigd). Be jrond kan overigens onder de gebruikelijke bedingen worden overgedragen. Belanghebbende kan zich met één en ander verenigen. Onder mededeling, dat de Commissie voor het Grondbedrijf met deze verkoop akkoord gaat, geven wij U in overweging te besluiten overeenkom stig het hierna afgedrukte ontwerp-besluit. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 46