- 6 - kulturiele aktiviteiten bisjoen wurde moat. Ut ynformaesje by- it Ministearje fan Kultuer, Re- kreaesje en Maetskiplik Wurk hat us lykwols bliken dien dat de rykssubsydzje foar de AFUK mei yngong fan 1980 taheakke wurdt oan de ryksbydrage foar de bi- foardering fan de Fryske tael en kultuer. Dizze bydrage krijt it provinsiael bistjur de biskik'iing oer. ¥y freegje us of oft dizse subsydzje, nou't it hjir om in gemeentlike taek giet, faeks 0 'n goede komme moat fan de subsi- diearjende gemeenten. Om ien -^e- likens bilied hjiryn to krijen, hat it oerlizorgaen it subsydzje- forsyk foar neijer advys foarlein oan de oerlizgroep wolwêzensp tan ning fan de Ofdieling Fryslar fan de Foriening fan Nederlanske Ge meenten. Sadré1t dit advys bikind is, sille wy Jo neijere foarstel- len dwaen. Wy stelle ut adressan ten lyksa tynge to dwaen. U. Brief van de Kunstenaarsorganisatie N.V.V. te Amsterdam van september 1979? ontvangen op 5 november j.l., inzake regionaal kunstbeleid; in deze brief wordt verzocht: 1de verantwoordelijkheden die het voeren van een regionaal kunstbeleid met zich meebrengt, ten volle te dragen; 2. de bestaande culturele voorzieningen te handhaven, totdat een duidelijke en inhoudelijk verantwoorde democra tische besluitvorming hun ondeugde lijkheid of hun onhoudbaarheid heeft aangetoond; 3. de garantie te geven, dat de voor de kunsten uitgetrokken gelden niet zullen worden verminderd; 4. toe te treden tot een overlegstruc tuur met deze vakbond, met de voor lopige naam "Regionale Overeenkomst Kunstenaars Voorzieningen (ROKV). Ad punt 1 Afgezien van de deelname aan eni ge. bovengemeentelijke regelingen zoals het Frysk Orkest, Tryater en de Noorder Compagnie is het door ons gevoerde kunstbeleid niet regionaal doch gemeentel jk. Uiteraard dragen wij voor dit be leid de volle verantwoordelijkheid! hetgeen echter niet behoeft te be tekenen, dat alleen aan deze ver antwoordelijkheid gestalte wordt gegeven indien het aanbod en het niveau van de culturele voorzie ningen zo dicht mogelijk zowe het belang van de gemeente al. het belang van de Kunstenaarsor ganisatie N.V.V. benaderen. H er is duidelijk sprake van gesch i- den verantwoordelijkheden. Ad punten 2 en 3 Een uitspraak over handhaving van bestaande culturele voorzieningen en/of de garantie dat de voor de kunsten uitgetrokken gelden niet zullen worden verminderd, achten wij niet opportuun. Overigens zal aan elke eventuele beleidswijud ging ter zake zoals gebruikelijk een duidelijke en inhoudelijk ver antwoorde democratische besluit vorming ten grondslag liggen. - 7 - Ad punt 4s Gelet op het onder 1 t/m 3 ge stelde en met name gelet op de genoemde gescheiden verantwoor delijkheden komt het ons onge wenst voor toe te treden tot de door adressante voorgestelde overlegstructuur. Wij stellen U voor adressante overeenkomstig het vorenstaande te berichten. Brief van 21 november 1979 van de Werkgroep Landbuurt, waarin zij vraagt om informatie omtrent de bouwplannen voor de Landbuurt. Met deze werkgroep zal contact worden opgenomen om haar over de stand van zaken te informeren. Wij stellen U voor betrokkene hiervan in kennis te stellen. Brief van 22 november 1979 van de heer A. Dol te Wirdum, waarin wordt ver zocht t.b.v. de veiligheid van fiet sers op het weggedeelte van de Brédyk, tussen de Werpsterhoek en de verkeers lichteninstallatie bij Goutum, en op de ventwegen van de Verlengde Schrans maatregelen te nemen. De door adressant genoemde ge vaarlijke situatie op de Brédyk hebben wij onderkend. Op 26 juli j.l. hebben wij de Hoofdingeni eur-Directeur van de directie Friesland van Rijkswaterstaat reeds verzocht te bevorderen, dat genoemd gedeelte van de Bré dyk gesloten wordt verklaard voor alle motorvoertuigen, met uitzondering van plaatselijk-, verzorgend- en bedieningsverkeer Dit verzoek aan deze wegbeheer- der diende mede ter ondersteu ning van een soortgelijke brief van het bestuur van de Vereni ging Dorpsbelang Wijtgaard over ditzelfde onderwerp. Over de ver keerssituatie op de ventwegen van de Verlengde Schrans zullen wij binnenkort het advies inwin nen van de Verkeerscommissie Wij stellen voor adressant in bovenstaande zin te antwoorden. Brief van 22 november 1979 van de wijkvereniging Huizum-West betreffende verzoek om erfpachtspercelen eventueel na 1980 alsnog tegen de huidige con dities te kunnen kopen. In ons voorstel van 29 november 1979? bijlage nr. 533 hebben wij U medegedeeld dat het in ons voor nemen ligt voor de behandeling van het Beleidsplan 1981-1985 een nota inzake het erfpacht aan U voor te leggen waarin ook zal worden ingegaan op het punt van de afkoopbaarheid in z'n alge meenheid. Zolang de erfpachts kwestie niet integraal aan de or de is gesteld, zal het tot op he den gevoerde beleid worden voort gezet. Wij geven U in overweging de wijkvereniging in bovenstaan de zin te antwoorden.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 4