Jerkoop van in het plangebied "Aldlan-West" gelegen grondstrookjes. Bijlage no. 6 Leeuwarden, 21 december 1979» Aan de Gemeenteraad. Wij hebben met de eigenaren/bewoners van de panden Zwenkgras 22, 24 en 26 en Rioringras 64 overeenstemming bereikt omtrent de overdracht aan hen van de op de ter inzage gelegde tekeningen aangegeven perceels gedeelten (reststrookjeszulks ten behoeve van de uitbreiding van de bij deze panden gelegen erven. Ten aanzien van de prijzen, waartegen en de voorwaarden waaronder deze verkopen kunnen plaatsvinden mogen wij U kortheidshalve verwijzen naar het hierbij gevoegde ontwerp-besluit. De instemmende adviezen van de Commissie voor het Grondbedrijf zijn mede ter inzage gelegd. Wij geven in overweging te besluiten overeenkomstig het hierna afgedrukte ontwerp. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 51