No. 18746 DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 21 december 1979 (bijlage no. 6); BESLUIT: te verkopen aan: a) W. Boersma, wonende te Leeuwarden, Zwenkgras 22, het op de bij dit be sluit behorende tekening met een rode kleur aangegeven, ten zuiden van de woning Zwenkgras 22 gelegen perceeltje grond ter grootte van ongeveer 7 m2, voor een prijs van 210,(géén B.T.W. verschuldigd); b) J. Sangers, wonende te Leeuwarden, Zwenkgras 24, het op de bij dit be sluit behorende tekening met een groene kleur aangegeven, ten zuiden van de woning Zwenkgras 24 gelegen perceeltje grond ter grootte van on geveer 12 m2, voor een prijs van 360,(géén B.T.W. verschuldigd); c) K. Reitsma, wonende te Leeuwarden, Zwenkgras 26, het op de bij dit be sluit behorende tekening met een blauwe kleur aangegeven, ten zuiden van de woning Zwenkgras 26 gelegen perceeltje grond ter grootte van ongeveer 15 ni2, voor een prijs van 450,(géén B.T.W. verschuldigd); d) P.H. Hilarides, wonende te Leeuwarden, Pioringras 64, het op de bij dit besluit behorende tekening met een rode omlijning aangegeven, ten noorden van de woning Fioringras 64 gelegen perceeltje grond ter groot te van ongeveer 18 m2, voor een prijs van 540,(géén B.T.W. ver schuldigd) en verder onder de volgende, voor iedere koper geldende bedingen; 1. de begrenzing van het verkochte is ter plaatse aangegeven door de land meetkundig ambtenaar van de Dienst Stadsontwikkeling van de gemeente Leeuwarden; over- of ondermaat tengevolge van de nog ambtshalve plaatsvindende kada strale opmeting van het verkochte kan geen aanleiding geven tot verho ging of verlaging van de koopsom; 2. koper aanvaardt de grond vrij van hypotheek, beslag en huur en verder in de toestand, waarin deze zich ten tijde van de eigendomsoverdracht bevindt, met alle lusten, lasten, plichten, erfdienstbaarheden, enz. daartoe vanouds en met recht behorende; 3. alle op de grondoverdracht vallende kosten, daaronder begrepen die van de levering van een afschrift van de akte ten behoeve van het gemeente archief en die van de verrichtingen van de landmeetkundig ambtenaar, bedoeld onder 1, welke laatstbedoelde kosten 205»(exclusief B.T.W.) bedragen, komen voor rekening van de koper; 4. de levering geschiedt op de dag van het verlijden van de akte van over dracht; 5. het risico voor en het onderhoud van het gekochte en alle daarvan ge heven wordende en nog te heffen lasten en belastingen komen vanaf de levering voor rekening van de koper; 6. de gemeente Leeuwarden is tot geen andere vrijwaring gehouden dan tot die wegens uitwinning; 7. partijen doen afstand van het recht tot het vragen van ontbinding, als bedoeld in de artikelen 1302 en 1303 van het Burgerlijk Wetboek;

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 52