- 2 - 8. de akte van eigendomsoverdracht zal worden opgemaakt door en verleden voor een door de koper aan te wijzen, te Leeuwarden gevestigde notaris. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. Instandhouding van gemeentelijke kleuterscholen. Bijlage nr. 7. Leeuwarden, 21 december 1979- Aan de Gemeenteraad. Op grond van artikel 11, 1e lid, van de Kleuteronderwijswet besluit de gemeenteraad vóór 1 februari 1980 tot opheffing van een openbare kleu terschool, waarvan het gemiddeld aantal kleuters in drie achtereenvolgen de Jaren minder bedraagt dan het voor onze gemeente (50.000 of meer doch minder dan 100.000 inwoners) geldend aantal van 50. Laatstgenoemd getal was vóór de wetswijziging van 5 Juli 1979» Stbl. 39960. Al verschillende malen hebt IJ gebruik gemaakt van de in dat artikel neergelegde mogelijkheid de Minister van Onderwijs en Wetenschappen te verzoeken in bijzondere gevallen de hieronder te noemen kleuterscholen in stand te mogen houden, niettegenstaande het feit, dat deze scholen aanzienlijk minder dan 60, thans dus 50kleuters tellen. Het gemiddeld aantal kleuter van "Be Lijster"Groeneweg 3, bedroeg in de Jaren 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 en 1979 resp. 39-5, 40 2/3, 41, 33 1/3, 24 en 18 2/3. Op 1 december Jl. stonden 19 kleuters ingeschreven. Beze school staat in de binnenstad en heeft voor dit stadsgedeelte een duidelijke functie. Be afstand tot andere openbare kleuterscholen is o.i. zodanig, dat opheffing van "Be Lijster" (sinds 1 augustus 1978 een éénklassige kleuterschool) zou betekenen, dat de kleuters uit de binnen stad van openbaar kleuteronderwijs verstoken zouden raken. Wij achten dit met name voor deze kinderen met in het algemeen weinig of geen speel ruimte bij hun woningen niet verantwoord. Onzes inziens is er dan ook aanleiding de Minister weer te verzoeken om te bepalen, dat deze kleuterschool in stand wordt gehouden. Bij zijn voor IJ ter inzage liggende beschikking van 3 1979 heeft de Staatsse cretaris van Onderwijs en Wetenschappen een soortgelijk verzoek ingewil ligd voor het Jaar 1979» Ook de gemeentelijke kleuterschool "Be Tuinfluiter"Tuinen 40, telt al vele Jaren onvoldoende kleuters om zonder meer in stand te worden gehouden. Het gemiddeld aantal kleuters van deze school bedroeg over de Jaren 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 en 1979 resp. 26.1, 26 2/3, 24 1/3, 22, 20 1/3 en 24. Op 1 december Jl. stonden 19 kleuters voor deze school in geschreven. Vergeleken bij vorige Jaren is in de situatie van deze school weinig of niets veranderd, zij het, dat het aantal kleuters over 1979 ten op zichte van 1978 is gestegen. Be hierboven voor instandhouding van "Be Lijster" aangevoerde motieven gelden eveneens voor die van "Be Tuinflui ter". Overplaatsing van kleuters naar andere openbare scholen zal grote moeilijkheden opleveren, met name vanwege de af te leggen afstanden langs drukke wegen en nauwe straten in de binnenstad. Een samenvoeging van "Be Lijster" en "Be Tuinfluiter" roept, gezien de ligging van beide scholen op betrekkelijk grote afstand van elkaar, bezwaren op. Beze samenvoeging zal gerealiseerd worden, wanneer vlakbij de huidige Sint Anthonyschool voor openbaar gewoon lager onderwijs aan de Sint Anthonystraat een nieu we openbare school voor basisonderwijs (gewoon lager onderwijs kleuter onderwijs) gebouwd zal worden.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 53