Opheffing van "De Tuinfluiter" zou "betekenen, dat verschillende kin deren uit de binnenstad geen openbaar onderwijs kunnen volgen. Het lijkt ons dan ook onverantwoord in dit stadium deze school op te heffen. Wij achten dan ook alle aanleiding aanwezig de Minister wederom te verzoeken te bepalen, dat "De Tuinfluiter" in stand wordt gehouden, zulks overeen komstig de voor 1979 geldende beslissing van 3 mei 1979 van de Staatsse cretaris van Onderwijs en Wetenschappen. Het gemiddeld aantal kleuters van de gemeentelijke kleuterschool ^De Kolibrie", Antillenweg 132, bedroeg over de jaren 1974» 1975» 1976, 1977» 1978 en 1979 resp. 63.4, 42 2/3, 36 1/3, 30 1/3, 38 1/3 en 33 2/3. op 1 december jl. waren 30 kleuters voor deze school ingeschreven. Deze school ligt in de wijk Nijlan, welke door zijn ligging tussen Tan HarinxmakanaalVerlengde Schrans, Julianalaan en spoorlijn, als een apart stadsgedeelte moet worden beschouwd. Ook ten aanzien van deze school geldt, dat de afstanden naar andere openbare kleuterscholen, afgezien van plaatsruimte, een onoverkomelijk bezwaar vormen voor overplaatsing, zodat een vrij groot aantal kleuters van openbaar kleuteronderwijs verstoken zou, raken. Het lijkt ons alleszins gerechtvaardigd, dat de instandhou ding van deze kleuterschool, evenals vorig jaar, bij de Minister bepleit wordt. Zie de ter inzage liggende beschikking van 3 mei 1979 van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen. Het gemiddeld aantal kleuters van de gemeentelijke kleuterschool "Het Koolmeesje", Notenstraat 1, bedroeg over de jaren 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 en 1979 resp. 60.6, 61, 56, 42 2/3, 34 2/3 en 31Op 1 decem ber jl. stonden 31 kleuters voor deze school ingeschreven. Deze school ligt in de wijk Achter de Hoven, op betrekkelijk geringe afstand van de gemeentelijke kleuterschool "De Merel", Achter de Hoven 304. Laatstgenoemde school telde over 1979 gemiddeld 58 13 leerling, ter wijl op 1 december jl. 51 kleuters aan deze school stonden ingeschreven In de loop van het huidige schooljaar 1979/80 zullen "Het Koolmees je" en "De Merel", op grond van de aanwezige wachtlijsten, hoogstwaar schijnlijk 32 70 is samen 102 kleuters gaan tellen. Hoewel "De Merel" gevestigd is in een drieklassig schoolgebouw en "Het Koolmeesje" in een tweeklassig schoolgebouw biedt eerstgenoemde school niet voldoende ruim ;e voor huisvesting van alle kleuters uit de wijk Achter de Hoven, waarvoor openbaar onderwijs wordt verlangd. Om die reden zal ook "Het Koolmeesje thans nog niet opgeheven kannen worden en zal ook voor deze school weer - zie de ter inzage liggende beschikking van 7 mei 1979 van de Staatsse cretaris van Onderwijs en Wetenschappen voor het jaar 1979 - om instand houding gevraagd moeten worden. Het gemiddeld aantal kleuters van de gemeentelijke kleuterschool TOe Spreeuw", Boerhaavestraat 77, bedroeg over de jaren 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 en 1979 resp. 4O.7, 36 1/3, 21 2/3, 22 2/3, 18 1/3 en 18. Op 1 december jl. stonden 16 kleuters voor deze school ingeschreven. Overeenkomstig ons voorstel van 29 november jl. hebt U op 10 decem ber 1979 besloten tot intrekking van het raadsbesluit van 29 januari 19 '9i nr. 862, strekkende tot opheffing met ingang van 1 augustus 1979 van "Dv5 Spreeuw", zulks op grond van de op 12 oktober 1979 ingekomen beschikking van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen. Deze bewindsman heeft besloten de school in stand te doen houden tot 1 augustus 1980, maai ons er tevens op geattendeerd, dat voor instandhouding na 1 augustus 1930 een nieuw verzoek uiterlijk op 1 november 1979 moest worden gedaan. - 3 - Wij hebben vooruitlopend op een door IJ te nemen besluit, ons bij brief van 19 oktober 1979 "tot de Minister gewend. De argumenten voor verdere instandhouding van "De Spreeuw" zijn de volgende. Terwacht wordt, dat het aantal kleuters in de loop van het schooljaar 1980/81 zal toenemen, omdat in de betreffende stadswijk, zoals U bekend is, ruim 180 woningen (vervangende nieuwbouw) in aanbouw zijn. Bovendien ligt deze school in een door drukke verkeerswegen (o.a. de Archipelweg) ingesloten buurt, welke het bezwaarlijk kan stellen zonder een openbare kleuterschool. Samen met de in hetzelfde gebouw gevestigde Boerhaaveschool voor openbaar gewoon lager onderwijs wordt gewerkt aan de integratie van het kleuter en gewoon lager onderwijs. Mede gezien het feit, dat laatstgenoemde school al enkele jaren geldt als een stimuleringsschool met veel kinderen uit sociaal achtergestelde milieus, hetgeen uiteraard ook geldt voor de kleuterschool, zijn er voldoende redenen de instandhouding van "De Spreeuw" te bepleiten. Het gemiddeld aantal kleuters van de gemeentelijke kleuterschool "De Kievit", Larixstraat 3, bedroeg over de jaren 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 en 1979 resp. 85.1, 81 1/3, 61 1/3, 48, 38 en 31 2/3. Op 1 december jl. stonden 27 kleuters aan deze school ingeschreven. Toor de eerste maal telt deze school gedurende de laatste drie jaren minder dan 50 kleuters, op grond waarvan zij zou moeten worden opgeheven. De school ligt in de wijk Heechterp, op niet al te grote afstand van "De Zwaluw", aan de Acaciastraat 1. Laatstgenoemde school telde over 1979 ge middeld 78 kleuters, terwijl op 1 december jl. 70 kleuters aan deze school stonden ingeschreven. In de loop van het huidige schooljaar 1979/80 zullen "De Kievit" en "De Zwaluw", op grond van de aanwezige wachtlijsten, hoogstwaarschijnlijk 32 72 is 104 kleuters gaan tellen. Hoewel beide scholen zijn gevestigd in drieklassige gebouwen kunnen deze 104 kleuters niet in één gebouw on dergebracht worden. Om die reden zal ook "De Kievit" thans nog niet op geheven kunnen worden en zal ook voor deze school om instandhouding ge vraagd moeten worden. Aan het vorenstaande voegen wij nog toe, dat de oudercommissies van genoemde 6 scholen dringendihebben verzocht te bevorderen, dat de scholen in stand worden gehouden, terwijl ook de Ouderraad voor het openbaar kleuteronderwijs, bij zijn brief van 29 november jl. daarvoor pleit. Indien de Minister de onderhavige verzoeken inwilligt blijft toeken ning van rijksvergoeding voor salaris-, stichtings- en exploitatiekosten gewaarborgd, zodat de instandhouding voor de gemeente geen bijzondere lasten met zich meebrengt. De Commissie voor het Onderwijs kan zich met ons voorstel verenigen. Wij geven IJ dan ook in overweging de Minister van Onderwijs en We tenschappen te verzoeken te bepalen, dat bovengenoemde 6 openbare kleu terscholen in stand kunnen worden gehouden, zulks overeenkomstig bijge voegd ontwerp-besluit Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris. 1 - 2 -

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 54