Benoeming lid Commissie voor het Gemeentelijk Woningbedrijf. Bijlage nr. 8 Leeuwarden, 21 december 1979- Aan de Gemeenteraad. In Uw vergadering van 19 november 1979 hebt U besloten met de gemeen- e Menaldumadeel een gemeenschappelijke regeling te treffen met betrekking ot het verzorgen van muziekonderwijs. Daarin is bepaald, dat de gemeente Menaldumadeel een voordracht doet voor benoeming van een lid van de Com missie voor het Gemeentelijk Muziekinstituut Leeuwarden. Teneinde het mo gelijk te maken, dat een vertegenwoordiger van het gemeentebestuur van Menal- omadeel in deze commissie zitting neemt, hebt U gelijkertijd besloten het nstellingsbesluit van de onderwerpelijke commissie in die zin aan te assen. De Gemeenteraad van Menaldumadeel draagt de heer F. Lautenbach, Mulse- eane 30, Berlikum, raadslid van die gemeente, voor ter benoeming tot lid an de Commissie voor het Gemeentelijk Muziekinstituut Leeuwarden. Wij geven U in overweging tot benoeming over tè gaan. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma, Burgemeester. W.J.G. Reumer, Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 56